blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 02
Roedd Mr Albert Peacock yn cadw siop gwerthu-pob-dim mewn ardal dlawd o Warrington – ac roedd ganddo un mab – Harold oedd yn saith oed.

Cynigiai wasanaeth gwerthfawr iawn I’w gwsmeriaid – sef cyfle Iddynt werthu gwahanol nwyddau o’u heiddo yn ei siop – tatws, moron, wyau, nionod a.y.y.b. Oherwydd gwyddai Mr Peacock fod arian yn brin iawn yn y gymuned, a bod rhai pobol yn dibynnu ar y gwasanaeth yma I’w cynnal.

Un bore dydd Sadwrn death Miss Jones I mewn I’w siop. Roedd ganddi ddwsin o wyau cwenod yn ei bag. Mae wyau cwenod yn bethau bach iawn, gyda llaw. “Fedrwch chi werthu’r dwsin o wyau cwenod ‘ma imi, Mr Peacock?” holodd.
“Â chroeso.”, medd Mr Peacock. “Os na fedra I werthu’r wyau cwenod ‘ma ichi, Miss Jones, wn I ddim pwy fedar.” A chwarddodd yn harti. Roedd Mr Peacock yn chwarddwr heb ei ail. “Dowch yn ôl am y’ch pres erbyn tua hanner awr wedi pedwar, ylwch, Miss Jones.”
“Siort ora, Mr Peacock.”, a ffwrdd â hi’n ddiolchgar.

Am weddill y dydd bu Mr Peacock yn masnachu’n llwyddiannus iawn. Ond ar waetha’r holl fynd a dod yn y siop; ac er cynnig yr wyau cwenod I bob cwsmer – yn rhyfedd iawn, method Mr Peacock werthu dim un ohonynt. Roedd hi’n hanner awr wedi tri erbyn hyn, pan ddaeth Harold y mab I mewn a sylwi ar y pryder yn wyneb ei dad. “Be sy’ dad?”
“Wel wedi methu gwerthu’r wyau cwenod ‘ma I Miss Jones ydwi cofia, fachgian. O be ‘na I, dwad? Dwi’n gwbod ‘I bod hi’n dibynnu ar y pres I brynu cig at y Sul, weldi.”

“Ga I drio’u gwerthu nhw ichi, dad?” me’ hwnnw.

“Chdi Harold!? Yli, paid â rwdlan! Os na fedra I werthu’r wyau cwenod ‘ma – hefo fy holl brofiad I o gadw siop, pa obaith sydd gen ti, dwad, yn saith mlwydd oed?”

Sgyna chi ddim byd I golli dad!”, medda’ Harold yn hy.
“Wel nagoes debyg”, cytunodd Mr Peacock. A chyda hynny, cyflwynodd yr wyau cwenod dros y cownter I Harold ei fab. “Hwda, a gwylia’u torri nhw!”

Chwarter awr yn ddiweddarach, roedd Harold yn ôl – ac wedi gwerthu’r wyau cwenod I gyd. Rhyfeddodd ei dad, “Wel yn y wir! Sut lwyddist ti I werthu’r wyau cwenod ‘na, Harold – pan ro’n I wedi bod wrthi’n ddygn trwy’r dydd, ac wedi methu?”

“Wel”, meddai Harold. “Ryda chi’n ddyn mawr dad, ac ma’ch dwylo chi’n fawr. Roedd yr wyau cwenod, sy’n fach, yn edrych yn ddim byd yn ych dwylo chi. Ond rydw I hogyn bach, ac yn fy nwylo bach i roedd yr wyau cwenod yn edrych yn anferth – a phawb yn ‘u ffansïo nhw!”

Wythnos dwetha ro’n I’n darllen fod Cwmni Peacocks yn mynd I ehangu’u busnes ac am agor cant o siopau newydd yn Nghymru a Lloegr. A chofiais fel y dysgodd y Mr Peacock gwreiddiol, a’I fab Harold, ddau beth pwysig I mi.

Un: O wneud y pethau iawn mi gawn ni’r canlyniadau iawn. Mae hynny’n amlwg - gyda’r cwmni y sefydlodd o yn mynd o nerth I nerth.

A’r ail beth oedd; fod gan y mwyaf distadl ohonom, fel Harold y mab, gyfraniad pwysig I’w wneud I fywyd. ‘Da ni, efallai, yn gallu gwneud rhywbeth na all  neb arall ei wneud – er fod y cymwysterau gorau I wneud y job honno yn ymddangos, weithiau, gan bobol erill.

Ar drothwy cyfnod y Nadolig fel hyn, petai chi’n cael actorion gorau’r byd I gyflwyno stori’r geni, fetia I chi filiwn o bunnau, y medr criw bach o ddisgyblion ysgol Sul yng nghefn gwlad Cymru neud y job yn well.

Gweld be dwi’n feddwl?

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo