blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 04
Fel hen ferch o dras urddasol, fonheddig
Mae yna ryw swildod afiach wedi dod drosom ni’r blynyddoedd diwethaf yma sy’n peri inni gladdu’n gofidiau o’r golwg, ceisio ymddangos yn jolly ac yn llawen - rhyw ysgafnder arwynebol, artificial - pryd mae’n calonnau ni fel y plwm. Am ryw reswm neu’i gilydd dydy ni ddim yn leicio sôn am y pethau yma sy’n ein blino ni, y profiadau mewnol yma sy’n pwyso fel hunllef arnom. Fel hen ferch o dras urddasol, fonheddig a fu unwaith yn berchen stadau mawr, ond erbyn hyn wedi taro ar ddyddiau drwg, ac wedi mynd cyn dloted â llygoden eglwys. Ond wiw sôn am ei thlodi. Cymrwch ofal na wnewch chi ddim cydymdeimlo â hi na chynnig estyn cardod iddi, neu mi bechwch yn anfaddeuol. Felly ninnau. Tydan ni ddim am i neb awgrymu ein bod yn anhapus. A chymrwn arnom ein bod yn llawen, ac yn cael ‘good time’ ddyddiau’n hoes; pryd mewn gwirionedd, rydan ni’r genhedlaeth fwyaf anfodlon ac anhapus fu yn y wlad yma ers canrifoedd greda i. Cogio bod yn llawen rydan ni - ac mae dathliadau estynedig y Nadolig a’r flwyddyn newydd wedi caniatáu inni barhau’r anonestrwydd. O dan y veneer mae yna ofnau ac amheuon, a thristwch, a ‘frustration’.

Ro’n i yn Warsaw yng ngwlad Pwyl ychydig wythnosau yn ôl ac, er arswydo at hanes alaethus y ddinas honno yn enwedig at ddiwedd yr Ail Ryfel byd, yr hyn sy’n aros yn y cof yw imi sylwi ar lanc ifanc yn sgwario heibio i mi ac ar ei grys T roedd y neges herfeiddiol, ‘I trust no one’ Dwi’n ymddiried yn neb. Ac yna, wedi dychwelyd i Gaerdydd sylwi ar ferch ifanc y tro hwn, a’r un neges o anobaith ar ei chrys T hithau hefyd, Dwi’n ymddiried yn neb, ‘I trust no one’. Wel, fyddech chi’n trystio rhywun sy’n anonest gyda nhw’u hunain ac eraill, ac sy’n ceisio bod yn rhywbeth nad ydy nhw ddim? - oherwydd dyna rydan ni’n gwneud wrth wadu’n gwir deimladau. Yn hollol: finnau chwaith.

Felly, be ydy’r ateb? Bod yn ‘vulnerable’ yw gair y Sais amdano. Ac mae hwnnw’n stad ofnadwy a dychrynllyd iawn i fod ynddo. Mae’n rhaid bod yn ddewr i fod yn ‘vulnerable’. Wow! Medru dweud wrth bobl mod i’n ofnus, yn ansicr, ddim yn gwybod yr atebion i gwestiynau , mod i’n llai na pherffaith, ddim y tad gorau fuodd erioed a.y.b. Mae o’n golygu agor y llyfr ar ddalen newydd, ac ar nofel sydd wrthi’n cael ei sgwennu ac sy’n cael ei darllen am y tro cyntaf yng ng?ydd pawb.

Ac mae bod yn onest gyda’n hunain yn rhywbeth mae’n rhaid inni wneud drosom ein hunain. Wnaiff Duw ddim helpu. Mwy nag yr helpodd o’r garddwr hwnnw, “Rargian!” medd ymwelydd wrth ryfeddu at y blodau hardd, “Ma’ Duw wedi bod yn dda hefo chi yn rhoi’r ardd ‘ma ichi!” “Mi ddylech chi fod wedi’i gweld hi pan o’dd Duw yn gyfrifol amdani” oedd ateb y garddwr, “Jyngl o’dd hi bryd hynny!”

A jyngl ydi bywydau gormod o lawer ohonom heddiw: pobol ydy ni sy’n cael ein gyrru gan deimladau annioddefol o unigrwydd a’n bywydau heb arwyddocâd - ac rydym ni’n gwadu hynny i ni’n hunain ac i eraill. A chanlyniad ymddygiad o’r fath? Iselder ysbryd chronic ble mae uffern dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau eraill yn gwahôdd, fel mae apêl y datrysiad eithaf, hunanladdiad. Ie, mae’i ganlyniad yn gallu bod mor drychinebus â hynny, fel mae canlyniad brawychus arolwg am bobl ifanc a hunanladdiad gyhoeddwyd heddiw yn ei awgrymu.

Felly, beth amdani? Beth am adael rhywun i mewn i’n bywydau; a pheidio cuddio’r craciau? A’r wyrth sy’n dilyn yw y bydd ef neu hi yn dueddol o wneud yr un peth i ni – a haleliwia! – dyna ddiwedd ar yr unigrwydd anioddefol – the unbearable burden of aloneness: mwya’ sydyn byddwn mewn cymdeithas â’n gilydd. A’r wobr fwyaf oll? Yn sydyn sylweddolwn ein bod mewn cymdeithas â Duw, hefyd, y Tarddiad; a chawn ein hunain yn medru gwneud pethau a arferai, unwaith, ein trechu’n llwyr.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo