blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 06
Fi pia hwn, rwan, ddwy waith drosodd!
Meddwl am hwliganiaid pêldroed yn yr Almaen oeddwn i, a pha mor dawel ma’ nhw wedi bod  yn ddiweddar, diolch i’r drefn (er ddim cystal yn Lerpwl a Manceinion, mae’n debyg); a darllen llyfr diddorol iawn gan y seicoanalydd Erich Fromm, The Fear of Freedom, lle mae’n dadlau nad ydi dyn yn cyfri dim, bellach, yn ei olwg ei hun; mae’n teimlo’i hun yn unig ac yn ddiymadferth mewn byd amhersonol ac, o’r herwydd – am nad ydio’n caru’i hun ac yn teimlo nad oes neb arall yn ei garu, chwaith – mae’n troi at unrhyw ‘magic helper’ chadal Fromm, diod, cyffuriau, yr ysfa am enwogrwydd (‘da ni’n gweld digon o hwnnw ar Big Brother), y camddefnydd o fwyd, gamblo, iselder ysbryd, pornograffi, negyddiaeth ac yn y blaen ac, wrth gwrs, trais a hwliganiaeth.. Unrhywbeth i ddianc rhag bod dyn yn gorfod byw gyda’i hunan, sy’n rhy ddychrynllyd ac ofnadwy i’w, hyd yn oed, ystyried..Dyn yn methu byw hefo’i hun, ylwch. Trist te? Ac mi wn i’n iawn o brofiad am y cyflwr uffernol ac alaethus hwnnw.

Ond hold-on. Mae ‘na rywun sy’n ei garu’n angerddol – yr hwligan a’r meddwyn a’r lleill i gyd, yn ddiwahân -, ac sy’n fodlon talu’r pris eithaf I brofi hynny.

Bachgen bach wedi bod wrthi am wythnosau yn gwneud cwch iddo’i hun. Rhyw ddiwrnod aeth i lan y môr i roi’r cwch ar y dðr. Wrth roi’r cwch, felly, yn y dðr y diwrnod hwnnw, daeth awel gref o rhywle a chwythu’r cwch o’i afael. Aeth allan ymhell i’r môr – ac ar goll. Bu’r bachgen bron a thorri’i galon am iddo ei golli.

Un diwrnod, wrth basio heibio i ffenest siop, gwelodd cwch bach ar werth yno. Ei gwch ef ydoedd – ei bris yn £15.00.

Aeth i mewn i’r siop a dweud wrth y siopwr mai ei gwch ef oedd yn y ffenest, a’i waith ef ei hun, gan ofyn amdano yn ôl. Ond na, roedd y siopwr wedi ei brynu gan ryw longwr am £15.00, a rhaid oedd i’r bachgen dalu yr un swm ar y cownter cyn y cai ef.

O hynny ymlaen, bu’n safio ceiniogau am wythnosau, nes cael y swm o £15.00. Yna i’r siop ag o, a phrynu ei gwch bach..

Dyma ddwedodd wrth ei dad ar ôl dod adref, “Nhad fi pia hwn rwan ddwy waith trosodd, ylwch. Fi g’nath o, ac rydw i wedi ei brynu hefyd.”

Atgoffa chi o rywun arall? Ie, yr Arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs. “Efe a’n gwnaeth” – ond aethom ar goll. Llanw y byw modern amhersonol wedi ein gyrru oddi wrtho, ac i grafangau rhyw unbearable aloneness, chadal Fromm..

Ond, daeth yr Arglwydd Iesu Grist I’r byd – ‘Prynodd fi ar Galfarî.’ Iesu Grist pia ni rwan, felly, a hynny, fel yn achos y bachgen bach a’i gwch, ddwy waith drosodd.

Gwneud i ddyn deimlo’n sbeshial, tydi? cael eich caru yn y fath fodd. G’neud ichi deimlo’n extra, extra sbeshial dd’udwn i! Ac, fel mae Fromm yn dweud, “No longer alone.”

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo