blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 07
Rydw i wedi bod yn teimlo’n isel iawn yn ddiweddar, fel bod y felan arna i. Mae hyn yn groes iawn i’r graen i mi, oherwydd, ers i mi sobri, rydw i fel rheol yn gadarnhaol iawn fy agwedd ac yn gweld y daioni a’r gorau ymhob sefyllfa ac amgylchiad.

Siarad hefo fy nghyfaill Stuart oeddwn i, ac fe awgrymodd o beth allai fod yn gyfrifol am fy iselder ysbryd: sef ei bod hi’n ddiwedd cyfnod arna i – gyda Porc Peis Bach, cyfres yr ydw i wedi bod yng nghlwm â hi am saith mlynedd, bellach, yn dod i ben – a mod i, yn ddiarwybod i mi fy hun, efallai, wedi dechrau teimlo’i cholli.

Busnes anwadal iawn ydi’r busnes actio ac ysgrifennu ‘ma. Mae rhywun yn mynd o job i job, ac yn ddibynnol am waith ar ewyllys da rhywun arall. Felly mae cael gweithio ar un prosiect mawr fel hyn am saith mlynedd yn eithriad – yn ogystal, wrth gwrs, â bod yn anrhydedd. Efallai’n wir fy mod i  wedi dechrau colli’r gyfres – ac yn ofnus a phryderus ynglþn â’r dyfodol. Oherwydd rydw i wedi bod yn teimlo’n ddiweddar fel mod i’n galaru dros rhywbeth – teimlo’n ddagreuol, ond yn methu crio, chwaith, rywsut.

Erbyn hyn rwy’n deall mai teimladau heb eu treulio oedd yn gyfrifol am y felan – heb eu treulio, am na wyddwn ddim oll amdan nhw, nes i Stuart dynnu fy sylw atyn nhw.
Unwaith y rhois i ganiatâd i mi fy hun deimlo’r teimladau yma, medrais symud ymlaen – ac yn wyrthiol, erbyn hyn, mae’r felan wedi codi.

Ond yr allwedd i hyn ddigwydd – oedd y sgwrs onest gefais i gyda’m cyfaill Stuart, ac fel y gallwn fod yn agored ag o fel yr ydw i yn agored hefo chwithau heddiw.

A theimladau heb eu treulio, gyda llaw, sy’n gyfrifol am road rage’ ac enghreifftiau eraill o gamymddwyn cymdeithasol a helyntion torfol a’r diffyg parch yma ryda ni’n clywed cymaint amdano y dyddiau hyn.

Fwy-fwy mae unigolion yn colli’r gallu i fod yn onest yn emosiynol â’i gilydd. Fy null i o ryddhau’r tensiynau anorfod sy’n dilyn, pan oeddwn i’n yfed, oedd diflannu i mewn i botel o alcohol. Mae nifer cynyddol o unigolion yn defnyddio’r dull yma, hefyd – a chyffuriau a chaethiwon eraill.

Ond mae’n cael ei amlygu fwyaf, drwy drais mewn cymdeithas, neu gamymddwyn cymdeithasol. Diffyg cyfarthrebu â’n gilydd ar bob lefel sy’n gyfrifol. Dyn yn ynysu’i hun oddi wrth ei gyd-ddyn, ac fel pelican yn gwrthod (neu fethu) rhannu’i emosiynau gyda’r dyn nesaf. Anarchiaeth yw ei ben draw; mae’n amhosib deddfu yn ei erbyn a’r unig waredigaeth yw ymyrraedd ysbrydol: dyn yn dod i delerau ag ef ei hun yw hynny, gyda llaw - yn sylweddoli’i werth ei hun ac yn dechrau parchu’i hun. Mae parch at gyd-ddyn (a threfn gyhoeddus) yn deillio o’r fan honno.

Dwi’n siwr pe bai pawb yn onest ac agored gyda’i teimladau y byddai rhestr troseddwyr Mr Blair yn gostwng dros nos a pharch yn dychwelyd i’n cymdeithas. Byddai yma wynfyd rwy’n siðr, a’r wlad fel paradwysaidd dir.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo