blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 08
Pwy wyf fi? a phwy wyt Ti?
Dydd Gwener d’wetha’ mi orffennais i weithio yn Rhoserchan – y ganolfan driniaeth i alcoholigion a rhai sy’n gaeth i gyffuriau eraill sydd wedi’i leoli ymhell uwchben Penrhyncoch ger Aberystwyth. Pobol ydyn nhw sydd wedi colli nabod ar ‘u hunain wrth drio bod yn rhywbeth nad ydyn nhw ddim. Pobol, am ryw reswm biolegol, seicolegol, cymdeithasol – ac, feiddia i ddweud yn yr ‘oes ddreng hon’, ysbrydol? sy’n ei chael hi’n amhosib bod yn ‘true to nature’ ys dywed Wil Brian ‘stalwm. Mae meddwi, yn amlwg, yn ffordd o ddianc rhag eich hunan. Pan mae g?r ifanc yn meddwi cyn mynd i barti mae o’n trefnu pethau fel bod dim rhaid iddo fod yn fo’i hun yn y parti. Y cwestiwn perthnasol felly ydi nid pam ei fod o’n yfed cymaint? Y cwestiwn yn hytrach ydi: pam ei fod o’n teimlo’r rheidrwydd i ddianc rhag ei hunan?

A lle mae person felly yn diweddu ei fywyd (neu’n hytrach, ei fodolaeth)? Yn dioddef o beth mae Eric Fromm y seicolegydd Almaenig yn ei ddisgrifio fel ‘the burden of aloneness’ – neu beth ‘rydw i’n ei alw yn ‘the unbearable burden of aloneness’ – y lle Uffernol ac ofnadwy hwnnw lle mae pob alcoholig a phob un sy’n gaeth i gyffuriau eraill: bwyd, gamblo, rhyw ac yn y blaen, yn diweddu i fyny - a’u bywydau heb arwyddocâd, ac ar chwâl, a’u heneidiau wedi eu hynysu. Dwi’n gw’bod: ‘dw i wedi bod yna.

A tydyn nhw dim yn galw alcohol yn ‘spirits’ am ddim byd wyddoch chi. Yr enw Lladin am alcohol yw ‘spiritus’ – sy’n disgrifio y stâd ysbrydol uchaf y medr dyn ymgyrraedd ato, ac hefyd, y gwenwyn mwyaf dieflig, dichellgar a llygredig sy’n wybyddus i ddyn. ‘The craving for alcohol’ medda’ Carl Jung ‘[is] the equivalent, on a low level, of the spiritual thirst of our being for wholeness, expressed in medieval language: the union with God.’ Ac mae o’n dadlau na fedr unigolyn sydd ddim yn cael ei amddiffyn oddi uchod, ac sydd wedi’i ynysu oddi wrth ei gyd-ddyn a’i hunan, wrthsefyll grym temptasiwn a drygioni.

Felly beth ydi’r waredigaeth? Dioddefaint, hwnna ydio! fel basa Ifans y Tryc yn ddeud ‘stalwm. Dioddefaint, o bosib, ydi’r grym mwyaf creadigol sydd yna ym myd Natur. Dyna’r unig beth sy’n mynd i gael dynion i newid eu ffyrdd – i ail-ddarganfon nhw’u hunain, a thrwy hynny gysylltu o’r newydd â’u cyd-ddynion ac â’r Tarddiad. A dioddefaint sy’n dod â phobl i ganolfannau tebyg i Rhoserchan. Un o’n camau cyntaf yno yw’r anogaeth i hunan-ymholiad – y term arferol am hyn mewn seicoleg yw ‘introspection’ – dyn yn troi i mewn iddo’i hun i’w archwilio ei hun. Ac fe ddylem ni gyd wneud hynny, a’i wneud yn llawer amlach nag y gwnawn. Mae’n haws gan bawb ohonom, sut bynnag, feirniadu pobol eraill na beirniadu ni’n hunain. Haws o lawer yw gweld y brycheuyn yn llygad brawd, na gweld y trawst yn ein llygad ein hun. Fe wyddom fwy am bawb ac am bob peth arall nag amdanom ein hunain. Dyna sy’n cyfri am fod profiad wedi mynd yn beth prin a diethr y dyddiau hyn. Mae dyn heddiw wedi mynd yn ddiethr iddo’i hun. A dyna un o drasiedïau mawr y byd modern: ymgolli yn y pethau o’r tu allan inni, pethau’r byd a’r bywyd hwn - a cholli nabod arnom ein hunain.

Dau gwestiwn mawr sydd yna mewn gwirionedd, dim ond dau gwestiwn y rhaid inni’i gyd (pawb drosto’i hun) ffeindio ateb terfynol iddynt rywsut neu’i gilydd: beth wyf fi? a phwy wyt Ti? Darganfod yr atebion rheini yw’r waredigaeth sydd ar gynnig yn Rhoserchan i bob un sy’n ddibynol ar alcohol a chyffuriau eraill. Fe all darganfod yr atebion gynnig gwaredigaeth i chitha’ hefyd.

Gyda llaw cewch wybod mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud yn Rhoserchan drwy wylio DVD newydd ar www.rhoserchan.org.uk

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo