blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 09
Agwedd gadarnhaol
Clywed sylwebydd pêldroed yn siarad ar y radio wnes i, ac roedd o’n  beirniadu tîm Lloegr wedi iddyn nhw chwarae yn erbyn Trinidad a Tobago yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd. Cwyno oedd o bod tîm Lloegr wedi chwarae’r gêm ar ei hyd ‘heb wên o gwbl ar eu hwynebau’.

Beio’u hagwedd nhw oedd o – tuag at y gêm ei hun a’r miliynnau oedd yn gwylio. Oherwydd perfformiad go gwla gafwyd ganddynt, gwaetha’r modd, a hynny er iddyn nhw ennill o ddwy gôl i ddim.

Wyddoch chi be? yr hira dwi’n byw ar yr hen ddaear yma, y mwya’ dwi’n sylweddoli yr effaith aruthrol mae agwedd rhywun yn ei chael, nid yn unig ar berfformiad tîm pêldroed fel yn achos Lloegr, ond ar fywyd yn gyffredinol, a gallu rhywun i fwynhau a gwneud y mwyaf o’r bywyd hwnnw.

Mae agwedd i mi, ‘da chi’n gweld, yn bwysicach o lawer na’r ffeithiau. Mae’n bwysicach na’r gorffennol, nag addysg, nag arian, nag amgylchiadau, na chwaith unrhyw fethiannau neu lwyddiannau, na beth mae pobol yn ei feddwl, ei ddweud, neu’i wneud. Yn bwysicach nag edrychiad dyn mae o, hyd yn oed, yn bwysicach nag edrychiad merch, (gwarchod pawb!) ac, yn sicr ddigon, mae o’n bwysicach nag unrhyw dalentau neu alluoedd sydd ganddynt. Oherwydd ‘da chi’n gweld, fe all agwedd rhywun wneud neu ddifetha…. cwmni ….eglwys…a chartref.

Y peth rhyfeddol ydi bod ganddon ni ddewis bob dydd ynglyn â pha agwedd i’w mabwysiau yn ystod y dydd hwnnw. Fedrwn ni ddim newid y gorffennol. Fedrwn ni ddim newid y ffaith bod pobol yn mynd i wneud beth mae pobol yn mynd i’w wneud. Fedrwn ni ddim newid yr anorfod. Yr unig beth y medrwn ni ei wneud yw chwarae yr unig dant sydd ganddon ni i’w chwarae ar Delyn bywyd, a’r tant hwnnw ydi ein hagwedd.

Erbyn hyn, rydw i wedi dod i ddeall bod sut yr ydw i yn ymateb i sefyllfaoedd yn bwysicach o beth coblyn na’r hyn sy’n digwydd i mi yn ystod y sefyllfaoedd hynny.

Dau hogyn bach yn chwarae yn y môr. Mwyaf sydyn mae ton anferth yn dod o rhywle a chwalu drostyn nhw. Mae un bachgen bach yn dychryn yn arw ac yn rhedeg at ei fam ar y traeth gan weiddi, “Mami, mami, mami! Dwi’m ishio mynd yn agos at y dðr ‘na byth eto!” Ond mae’r hogyn bach arall yn chwarae’n hapus yn y dðr gan weiddi, “Wow-î! Wow-î! Wow-î!  Hwyl ‘di hyn, te?”

Yr un don sylwch – ond dau ymateb hollol wahanol i’w gilydd. Agwedd un at broblemau a sialensau bywyd yw rhedeg i ffwrdd a chladdu’i ben ym mynwes ei fam. Agwedd y llall, sut bynnag, yw aros yn ei unfan, a throi’n wrol i wynebu unrhyw broblem neu sialens sy’n dod i’w ran – a’u datrus, yn y man, drwy oruchafiaeth ei agwedd gadarnhaol a’i allu i weld yr her a’r cyfle ymhob rhyw drallod ymddangosiadol.

Fel mae’r Beibl yn ei ddweud: ‘Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu.’ Ond peidiwch â deud dim wrth Sven a’i dîm ‘da chi – wel, os nad yda chi ishio i Loegr ennill cystadleuaeth Cwpan y Byd, hynny ydi! A Duw â’n helpo ni wedyn!

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo