blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 09
Arwyl Mr Synnwyr Cyffredin
Welsoch chi o yn y papurau y dydd o’r blaen tybed, yn y Times neu’s Guardian o bosib, hanes marwolaeth ein diweddar gyfaill annwyl, Mr Synnwyr Cyffredin? Naddo? Wel, mi ges i gopi ohono mewn neges e-bost gan gyfaill i mi oedd dan deimlad garw ar y pryd. Dyma fo i chi: ‘Heddiw rydym yn galaru marwolaeth ein hen gyfaill annwyl, Synnwyr Cyffredin, sydd wedi bod gyda ni ers blynyddoedd lawer. Nid oedd neb yn berffaith siwr o’i union oedran gan i’w dystysgrif geni fynd ar goll amser maith yn ôl ynghanol tâp coch biwrocratiaeth. Cofir ef yn bennaf, sut bynnag, am iddo feithrin y ffasiwn wersi gwerthfawr fel: gwybod pryd i ddod i mewn o’r glaw; pam mai yn y bore ma’i dal hi fel rheol; nad yw bywyd bob amser yn deg; ac, o bosib, arna’ i mae’r bai.

Arferai Mr Synnwyr Cyffredin fyw yn ôl polisïau ariannol syml ond cadarn (peidiwch a gwario mwy na ‘da chi’n ennill) a stratedigaethau dibynadwy (yr hen a ?yr a’r ifanc a dybia). Dechreuodd ei iechyd ddirywio’n gyflym pan osodwyd - gyda’r bwriadau gorau wrth reswm - reolau gormesol mewn grym. Gwaethygodd ei gyflwr yn arw gydag adroddiad fod bachgen 6 oed wedi ei gyhuddo o aflonyddwch rhywiol (sexual harassment) am gusanu cyd-ddisgybl iddo; a suddodd i ddoldrums anadferadwy o glywed y newydd fod glaslanc wedi cael ei wahardd o’r ysgol am ddefnyddio ceglyn (mouthwash); ac athro wedi colli ei swydd am iddo ddweud y drefn wrth ddisgybl afreolus. Collodd dir yn sylweddol wedyn pan ymosododd rhieni ar athrawon am wneud yr union waith yr oeddent hwy eu hunain wedi methu ei gyflawni sef disgyblu eu plant anystywallt. A suddodd ei gyflwr i isel selerydd mall anobaith pan oedd gofyn i ysgolion gael caniatâd rhieni i rwbio eli haul are eu plant neu i roi plastar ar bloryn penfelyn ond na chaent, ar boen bywyd bron, adael i’r union rieni rheiny wybod fod un o’u plant yn feichiog ac eisiau cael erthyliad.

Collodd Synnwyr Cyffredin yr awydd i fyw pan aeth y Deg Gorchymyn yn waharddedig; eglwysi yn fusnesau; a phan ddechreuodd troseddwyr dderbyn gwell triniaeth na’r rhai yr oeddent wedi troseddu yn eu herbyn. Aeth yn anymwybodol pan na allech amddiffyn eich hunan rhag lleidr yn eich cartref eich hun, ac y gallai’r un lleidr hwnnw ddwyn achos yn eich herbyn am ymosod arno ef. Rhoddodd y ffidil yn y to yn derfynol wedi i fam ifanc o Aberdâr gael ei gwahardd rhag teithio yn yr un car gyda’i mab anabl am nad oedd ganddi brawf cofnod troseddol. Hynny ydi, doedd hi ddim wedi cael y CRB check bondigrybwyll; wedi i drigolion Pontcanna ddeall na chaent osod baneri i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i’r ardal heb ganiatâd cynllunio swyddogol; ac wedi i ddynes fethu sylweddoli fod paned berwedig o goffi yn boeth. Collodd ddiferion o’r coffi ar ei glin ac yn syth bin dyfarnwyd ffortiwn iddi mewn iawndal.

Rhagflaenwyd Synnwyr Cyffredin druan mewn marwolaeth gan ei rieni, Gwirionedd a Ffydd; ei wraig, Doethineb; ei ferch, Cyfrifoldeb; a’i fab, Rheswm. Gedy bedwar llys-frawd: Dwi’n gwybod fy Hawliau; Dwi ishio fo Rwan; Ar rhywun arall mae’r Bai; a Pam fod pawb yn pigo arna i? Ni ddaeth llawer i’w angladd ysywaeth gan mai ond ychydig oedd wedi sylweddoli ei fod wedi’n gadael mor ddisymwth. Os ydych yn dal i gofio ein diweddar gyfaill annwyl – pasiwch y neges hon ymlaen: bod rhaid gwneud rhywbeth ar fyrder i achub y byd. Os na, wel ymunwch â’r mwyafrif – a gwnewch ddim.’

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo