blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 13
Da was da a ffuddlon
Siarad dros y penwythnos gyda chyfaill o’n i, a sôn fel ro’n i’n arfer mynd i’r eglwys gadeiriol yn Lerpwl ‘stalwm i wrando ar Noel Rawthorn yn rhoi datganiadau ar yr organ yno: organ fwya’r byd, ar y pryd, gyda llaw. Yna sylwi ar raglen deledu ddiweddar yn olrhain hanes adeiladu’r eglwys gadeiriol – oedd yn dathlu’i chanmlwyddiant y llynedd.

Cwestiwn i chi: yda chi’n gwybod pwy oedd y pensaer fu’n gyfrifol am gynllunio’r eglwys gadeiriol? Wel, ei enw oedd Gilbert Giles Scott (syr). Ac ar ddechrau’r ganrif dd’wethaf fe enillodd o gystadleuaeth am y gorau i dynnu allan gynllun o Gathedral newydd i’w chodi yng nghanol Lerpwl. Ef enillodd. Dyn ifanc oedd o ar y pryd – yn ddwy a’r hugain oed. Ac o hynny hyd ei farwolaeth chwe deg o flynyddoedd yn ddiweddarach, bu wrthi yn adeiladu’r Cathedral fawr – a toedd hi ddim wedi’i chwblhau, bryd hynny chwaith.  

Un diwrnod, ac yntau eisoes wedi ennill enwogrwydd byd-eang, dyma’r llywodraeth yn anfon llythyr ato. ‘Syr Gilberts’, medda’r llywodraeth, ‘’da ni’n gwybod bo chi’n brysur yn adeiladu’r Cathedral yn Lerpwl, ond mae gynnon ni eisiau i chi gynllunio inni rhyw focs haearn, bach, digon cyffredin – hefo lle ynddo, nid i filoedd fel fydd yn yr Eglwys Gadeiriol, ond jest digon o le i rhyw un neu ddau ar y tro - ac ryda ni’n bwriadu gosod y kiosks yma ar ochr y ffordd yn Llanbabo a Chorris ac ymhob Llan a thref arall drwy’r wlad at iws bob dydd. Fyddech chi’n barod i wneud rhyw joban fach fel yna inni, syr Gilbert?’ Beth oedd ei ateb, medda chi? Wel, oes eisiau i mi ddweud? “Gwnaf ar unwaith”, meddai. “Unrhyw beth fedrai, fe’i gwnaf”.
Ac felly y cynlluniwyd y Kiosk – y Bocs Teliffon. Diddorol yn te? mai yr un dyn yn union ddaru gynllunio’r Eglwys Gadeiriol fawr yn Lerpwl - sydd yn wyrth mewn pensaerniaeth - ag a gynlluniodd y Kiosk teliffon syml a chyffredin.

‘Beth bynnag yr ymafl dy law ynddo i’w wneuthur’, meddai Paul wrth Timotheus, ‘gwna ef â’th holl egni’. Hynny yw: gwna dy orau i’w wneud yn iawn.

Welsoch chi Huw Edwards, y darllennydd newyddion, yn cyflwyno canlyniadau’r lecshiwn ddydd Gwener d’wethaf ar y teledu? Mae o yn cyflwyno Newyddion Deg ar y BBC bob nos, hefyd – ac wedi ennill sawl gwobr am wneud hynny. Pum gwobr BAFTA, er engraifft - ac roeddwn i yno ar y noson pan enillodd Huw ‘i wobr dd’wethaf. Ond mae yna ochr arall hefyd i fywyd Huw Edwards. Mae o’n gwneud un peth arall, digon distadl a chyffredin. Chlywch chi ddim sôn am hynny yn y papurau newydd, a fydd neb yn rhoi ‘cheers’ iddo am wneud y joban honno – ond mae o’n ei gwneud hi mor gydwybodol, mor ufudd ac mor llawen a phan mae o’n darllen y Newyddion Deg ar y teledu. Mae Huw yn chwarae’r organ yn ei gapel lleol yn Llundain. A synnwn i fwnci y byddai’n fodlon gwneud y casgliad, hefyd, pe bai rhywun yn gofyn iddo.

Un arall oedd Ifan Jones Davies, fu farw dydd Sadwrn diwethaf – stêj manijar yr Eisteddfod Genedlaethol a ‘blaenor nobl ei anian’.

Yng ngwasanaeth Duw does dim mawr a bach. Ffyddlondeb sy’n cyfri. Da was, da a ffyddlon. Ac fe allwn ni i gyd fod yn ffyddlon: mae hyd yn oed cwpaned o ddðr oer yn gallu mynd yn rhywbeth nobl anghyffredin yn nwylo’r Cristion iawn. “I mi y gwnaethoch”.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo