blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 14
Y Dewis
Yfory, wrth gwrs, o’r diwedd, mae’r lecshiwn – haleliwia! dwi’n c’lðad chi’n deud - a gofynnir inni ddewis rhwng y pleidiau. Ond mae yna ddewis arall, pwysicach, hefyd – na fedrir mo’i osgoi - sy’n digwydd ym mywydau pob un ohonom ni ar ryw adeg neu gilydd. Dewis ydio rhwng y bersonoliaeth a’r ysbrydol. Rhwng y byd a’i bethau a beth mae Duw eisiau inni fod. Dyma ran olaf  aeddfediad dyn. Yn union fel mae gofyn inni roi heibio bethau bachgennaidd er mwyn tyfu’n ddynion a merched; mae gofyn inni roi heibio bethau materol, hefyd, er mwyn tyfu’n ysbrydol a chyrraedd ein llawn botenshial ar yr hen ddaear ‘ma.  Fel rheol, down yn ymwybodol o’r dewis sy’n ein hwynebu yn dilyn: salwch dweder, profedigaeth, gwacter ystyr, colli gwaith, problemau ariannol, meddwl isel amdanom ein hunain neu rhyw amgylchiad ysgytwol arall. Down yn ymwybodol bod yna fwy i fywyd – a bod ‘na ddaimensiwn ysbrydol iddo. A bod na remedi  i’r  anghydfod a’r diffyg harmoni, y pechodau, y clefydau a’r tlodi yr ydym yn eu profi oherwydd inni dorri ein hunain i ffwrdd oddi wrth y tarddiad. A’r remedi hwnnw ydi bod ni’n teithio’n ôl unwaith eto i dþ ein Tad a chyfaddef mai ‘nid ar fara yn unig y bydd byw dyn ond ar bob gair a ddaw allan o enau Duw’; ac mai rhywbeth tu fewn i ni (ac nid tu allan yn y byd) sy’n gyfrifol am ein tynged. Inside job ydi o!

Ac felly ‘da ni’n troi at y ffordd ysbrydol o fyw; ‘da ni’n dibynnu llai a llai ar bersonnau, llefydd, pethau, amgylchiadau, ac amodau. ‘Da ni’n dysgu i ofni llai a mentro mwy - i ddod i wybod pwy yda ni, heb bryder; ‘da ni’n dechrau trigo yn y Gair, a derbyn bod Teyrnas Dduw y tu fewn i ni; a bod popeth sydd gan y Tad yn perthyn i ni. Ni pia’ fo!

A phan mae hyn yn digwydd, un diwrnod wrth inni fyfyrio, fe glywn y geiriau sy’n ein galluogi i dorri’n rhydd – i dorri’n rhydd o anghydfod a diffyg harmoni, ac o holl dreialon a thrallod y byd. Yna, byddwn yn gallu dweud gyda’r Iesu, ‘ rydwyf wedi gorchfygu’r byd’! – ac fe glywn eiriau yn ein clustiau yn dweud: ‘Yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd…..Myfi yw bara’r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof Fi…….Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl gyflawnder.’ Byddwn wedi derbyn y goriad euraid i Balas Tragwyddoldeb.

***********

‘Roedd Mr Jones y gwnidog yn pryderu’n arw am Miss Pritchard – o’dd wedi stopio dod i’r capel am ryw reswm. Mi a’th draw i’w gweld hi. “Be sy’n gyfrifol Miss Pritchard bod chi ddim yn dod i’r capel?”, holodd.
“Fy nghôt i ydi’r rheswm, Mr Jones, bach.”
“Ych côt chi!”, medda’r gwnidog yn anghrediniol.
“Ia, tydi’m ffit i bobol ‘i gweld, ylwch.”
“Twt lol!”, medda Mr Jones, “Tydi Duw dim yn poeni am betha allanol. Gweld y tu fewn i chi ma’ Duw.”

“Dyna mhroblam i ‘da chi’n gweld, Mr Jones – y leining sy’ ‘di mynd!”

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo