blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 15
Gadael i’r pethau gorau sydd ynom reoli’r pethau salaf
Haleliwa! Dychwelodd sobrwydd i’r tir. Nid bod pawb yn peidio yfed a chymryd cyffuriau dwi’n feddwl (er mor wynfydedig fyddai hynny!); ond ein bod ni am y tro cyntaf ers amser maith, o’r diwedd, yn gadael i’r pethau gorau sydd ynom reoli’r pethau salaf. Ac amser cinio heddiw mi fyddwn ni’n dathlu rhai o’r pethau gorau rheini – drwy groesawu i Fae Caerdydd ac i’r Senedd ein harwyr Olympaidd: Tom James, David Davies, Geraint Thomas, Tom Lucy, Nicole Cook, et al. Dyma bobl sydd wedi gosod y ‘top line’ a bod yr esiamplau gorau posib i’n pobol ifanc ni; lle gynt y sôn oedd am gyllyll, gynnau a gangiau, bellach medalau, dyfalbarhad, a llwyddiant sy’n nodweddu’r cyfryngau o fore gwyn tan nos gan feddiannu meddyliau’r ifanc â’r posibilrwydd real o fedru cyflawni campau cyffelyb yn Llundain 2012; ac mae’n balchder ynddynt, a’n diolch iddynt am gyflawni’r fath wrhydri yn Beijing, ac am osod y fath esiampl, yn perarogi’n tir. A pha esiampl yn union fodelwyd, felly? Wel, yn ôl Rebecca Adlington enillodd ddwy fedal aur yn y gemau am nofio’r 400 a’r 800 metrau yn y dull rhydd (a thorri record y byd yn yr 800 metrau, gyda llaw) – y wireb fodelodd hi i bob copa walltog a heb ddim gwallt ohonom oedd “na chyflawnwn ni ddim byd o werth heb weithio amdano”.

Math arall o arwriaeth yw’r un gyflawnwyd gan Rosie Swale-Pope a gerddodd rownd y byd mewn taith o fwy nag ugain mil o filltiroedd dros 5 mlynedd maith o gysegriad diflino, di-ildio – er mwyn helpu eraill drwy godi ymwybyddiaeth o gancr y prostad. A pha esiampl oedd hi yn ei fodelu tybed? Wel, cyfrinach ei llwyddiant yn ôl Rosie oedd “gwaith, gwaith, gwaith; bod eisiau i chi fod eisiau  yn angerddol yr hyn rydych chi’n obeithio ei gyflawni;” a phwysleisiodd, hefyd, “bwysigrwydd paratoi trylwyr fel hanfod pob llwyddiant”. Mi ychwanegwn i bod anhunanoldeb hefyd yn rhinwedd prin arall sy’n cael ei fodelu, ac sy’n perthyn i’r arian byw of arwres hon.

Ac wedyn ystyriwch gamp Ysgol Glanaethwy ac Only Men Aloud yn cyrraedd y ffeinal o’r rhaglen ‘The Last Choir Standing’ dydd Sadwrn nesaf: pob lwc i chi, gyda llaw! mi fydd Meira a fi’n cheerio o’r setî na fu’r rotsiwn beth! Llond sgrîn o eneidiau hoff cytûn ar dân a thalentau digamsyniol yr ifanc yn disgleirio a phefrio i bawb o bobl y byd. Ardderchog! Ac mi fentra i awgrymu – fel yn achos y lleill i gyd – mai gwaith, gwaith, gwaith; a bod eisiau yn angerddol yr hyn rydych chi’n obeithio’i gyflawni, ynghyd â rihyrsals trylwyr sydd wrth wraidd llwyddiant y ddau gôr rhyfeddol yma hefyd.

Ac wedyn mae ganddom ni: Yr Urdd; Yr Eisteddfod Genedlaethol; ein tim Rygbi Cenedlaethol ni; Aled Jones-Williams; Y diweddar Cyffin; Gwyneth Glyn; Bryn Terfel; Wil Sam, o barchus goffawdwriaeth; G?yl Jazz Brycheiniog; Y Mardi Gras ym Mangor uchaf a Chaerdydd; G?yl y Faenol; Bryn Fôn; Mathew Rhys; Yr Academi Gymreig; Rhys Ifans; Sain Ffagan; Sioned James, côr pensiynwyr Aberteifi – heb anghofio côr pensiynwyr hen iawn, iawn y Mochyn Du; Prifysgol Cymru; Bruce Griffiths; Dafydd Glyn Jones;  Tom Jones; Shân Cothi; D.H.; Robin Gwyndaf; Jac-y-Do Jôs; Tomos y Titw Glas; Syr Thomas Ap Trident Ddu; Syr Wili Ap Helicopter-Fychan; Plwmsan y Twmffat Twp……hei! Hold on! Hold on! Dwi’n dechrau gwirioni gormod r?an! Ond rydych chi’n cael y neges, gobeithio!

Mae negyddiaeth yn catching fel y pla, mae hynny’n wybyddus i bawb; ddim cweit mor wybyddus, efallai, yw’r ffaith bod positifiaeth yr un mor catching. Oes ryfedd felly bod ein gwleidyddion praffaf, Rhodri Morgan, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Nick Bourne, Mike German, Alun Ffred Jones ac eraill am rwbio’u trwynau hefo’n pencampwyr Olympaidd heddiw? Rhwbiwn ninnau’n trwynau yn y rhai sy’n rhagori hefyd. ‘Stick with the winners’ ys dywed y Sais a’r doeth! A does dim rhaid imi ddeud wrthych chi pwy ydi’r ‘winner’ mwyaf ohonynt i gyd, yn nac oes? Saer dwi’n meddwl oedd hwnnw.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo