blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 16
Ildio i ennill
George Best looses battle with alcoholism.  Dyna benawd yn un o’r papurau dyddiol yn dilyn marwolaeth George Best yr wythnos ddiwethaf. A dyna’r rheswm am ei farwolaeth, hefyd – ei fod wedi penderfynu brwydro’r salwch.

Yn y fath ornest unochrog colli’r frwydr fydd tynged pob unigolyn - am y rheswm syml bod alcoholiaeth yn gryfach na’r grym ewyllys ‘styfnigaf, cadarnaf un.( A gormod o rym ewyllys sydd gan yr alcoholig fel rheol, gyda llaw, nid rhy ychydig ohono fel y tybia llawer.)

Na, yn groes i’w dueddiadau naturiol mae gofyn i’r alcoholig ildio i ennill y frwydr hon. Surrender to win ys dywed y Sais, dyna’i unig obaith. Ond pwy glywodd erioed am fyddin heb sôn am unigolyn yn ennill brwydr drwy ildio i’r gelyn? Neb bid siwr. Ond yn y frwydr ddieflig yn erbyn alcoholiaeth ildio i ennill sydd raid – neu farw. Byw’r paradocs yna yw unig obaith yr alcoholig am achubiaeth. (Ac unig obaith ei deulu druan, hefyd, sy’n dioddef yn enbyd yn sgîl ei ymddygiad creulon ac afresymol.)

Ond ildio i beth neu i bwy, tybed? Yr awgrym yw fod yr alcoholig yn ildio i Dduw  o’i ddeall ei hun, drwy droi ei ewyllys a’i fywyd i ofal Pðer uwch nag ef ei hun. (Mae’r o’i ddeall ei hun yna, gyda llaw, i wneud y broses o wellhad yn hygyrch i’r Moslemiad, yr Anffyddiwr, yr Hindð, yr Iddew a phob achos, sect neu gredo arall yn ddiwahân.) Anallu  dyn i ildio’i fywyd a’i ewyllys i ofal Duw sy’n gyfrifol am y math o drasiedi ddigwyddodd yn achos George Best.

Ond sut mae dyn yn ildio i ennill? Drwy dderbyn i ddyfnderoedd isaf ei enaid ei fod yn alcoholig, dyna sut. Yn y derbyniad yna – ac alcohol ei hun sydd yn waldio dyn nes ei fod yn ddysgadwy ac yn fodlon derbyn – y mae cyfrinach gwellhad. (Yn wir, derbyniad yw’r ateb i holl broblemau’r alcoholig.) Ysywaeth, fel gyda George Best, mae rhai, ‘styfnig yn ei chael hi’n amhosibl derbyn y gwirionedd sylfaenol hwnnw, ac yn fodlon dilyn alcohol i byrth Uffern, gwallgofrwydd ac angau’i hun.

Dyn yn dioddef o salwch oedd George druan. (Yr unig salwch sy’n mynnu dweud wrthych nad oes dim byd yn bod arnoch!) Doedd ganddo ddim dewis a fyddai yn yfed ai peidio – yfed fyddai o bob tro, oherwydd ‘roedd yr alcoholiaeth yn gryfach ynddo na’i ewyllys i beidio yfed.

Alcoholiaeth oedd yn penderfynu a rheoli bywyd a thynged George Best hyd y diwedd un. Roedd Duw ar y cyrion, fel tae, yn ddi-bðer i’w helpu ac yn methu treiddio i’w ymwybyddiaeth; sicrhaodd hunanoldeb George ddiymadferthedd Duw. (Yr unig eithriad i Hollalluowgrwydd Duw, gyda llaw.)

Y weithred o ildio i ofal Duw oedd ei unig obaith am wellhad. Cafodd George y weithred honno, oherwydd ei symylrwydd, yn rhy anodd i’w gweithredu. Heddwch i’w lwch.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo