blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 17
Llwybr oedd â ‘Right of Way’ yn perthyn iddo
Wel, aeth dychweliad Jonathan Ross i’n sgriniau teledu nos Wener diwethaf rhagddo yn gymharol ddidrafferth. Yn wir, mae sawl un wedi holi beth oedd pwrpas yr holl lol yma hefo Jonathan Ross a Russell Brand yn y lle cyntaf.

Rai blynydoedd yn ôl yn Ne Lloegr adeiladwyd tŷ newydd sbon i deulu bach hapus o dad a mam, dwy chwaer ac un hogyn bach - a symudodd i mewn iddo i fyw yn fuan wedyn. Tŷ braf ydoedd o frics coch,  ffenestri mawr, drysau cadarn, a tho da ar ei ben.

Ond roedd yna un anhawster mawr yn perthyn i’r tŷ newydd yma. Trwy rhyw gamgymeriad neu flerwch mawr ar ran rhywun, roedd o wedi cael ei godi reit ar ganol llwybr oedd â ‘right of way’ yn perthyn iddo. Doedd neb yn cofio, mae’n debyg, am y ‘right of way’ yma. Y canlyniad felly oedd bod y teulu bach wedi cael orders i gadw’r drws ffrynt a’r drws cefn yn llydan agored nos a dydd er mwyn i’r rhai oedd yn pasio heibio gael cerdded trwy’r drws ffrynt, a’r hyd y ‘passage’ ac allan trwy’r drws cefn i’r caeau gleision tu hwnt. Bu’r Cyngor lleol yn trio dod dros yr anhawster, ond yn y cyfamser, bu’n rhaid cadw’r drws ffrynt a’r drws cefn ar agor.

Fedrwch chi feddwl am rhywbeth gwaeth na chael pob Twm, Dick a Harri yn cerdded i mewn ac allan o’ch tþ chi bob awr o’r dydd a’r nos? Yn sicr ddigon fe ddylai fod ganddynt hawl i rywfaint o breifatrwydd yn ei tþ ei hunain!

Rŵan, mae’r tŷ yna yn ddameg dda. Nid yw’n tai ni, lle ‘rydym  yn byw, wedi’u codi ar ganol ‘right of way’; ond y gwir amdani yw bod yna bobol ar draws ei gilydd yn barod i gerdded i mewn i’n tai ninnau, hefyd - trwy raglenni y radio a’r teledu.

Mae swits y radio a’r teledu yr un fath, mewn gwirionedd, felly, â chlicied y drws ffrynt a’r drws cefn. Ddylen ni ddim gadael i bob math o bobl ddod i fewn i’n cartrefi – yn enwedig lle mae plant yn cael eu magu a’u dysgu.

Ac mae mwy o angen cau’r drws heddiw nag erioed. Meddai Iesu Grist, “Pan weddioch, dos i’th ystafell, ac wedi cau dy ddrws, gweddia”. Mae gennym hawl i dawelwch o llonyddwch, felly

Druan o’r teulu bach yn Ne Lloegr ynte, roedd yn rhaid iddynt hwy gadw’r drysau yn agored o led y pen, nos a dydd. Ond mi fedrwn ni eu cau os byddwn yn dewis. Medrwn ni ddewis y rhai gaiff ddod i mewn i’n cartrefi.

Anghofio’u hawl i wneud y dewis hwnnw wnaeth rhai  o wrandawyr rhaglen radio Jonathan Ross a Russell Brand. Anghofio bod y cyfrifoldeb am ddiffodd y swits (fel gyda phopeth arall mewn bywyd) yn dechrau ac yn diweddu hefo fi.

Yn yr un modd, felly, onid fy hawl i yw penderfynu gwylio neu beidio gwylio’r apêl ddyngarol dros drueiniaid Gaza?

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo