blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 18
Y Gofod Siâp Duw
Mae Sant Agustine yn y 4edd ganrif wedi cyfeirio ato – y gofod siâp Duw sydd tu fewn i bob un ohonom - ; ac mae’r cewri ysbrydol, byth ers hynny, wedi sôn am yr angen i gyfarfod â Duw yn y gofod yma. “Teyrnas Dduw o’ch mewn chi y mae” meddai’r Meistr.

Felly, beth sydd yn rhwystro’r rhan fwyaf ohonom rhag cyfarfod â Duw, neu’r P?er uwch na ni, a byw y bywyd tangnefeddus, gorfoleddus sydd ar gynnig i ni?

O’m safbwynt i fy hun, roedd y gofod siâp Duw tu mewn i mi yn llawn o hunanoldeb, hunan-fudd, hunan-ewyllys, alcohol a chyffuriau eraill – ar brescripsiwn gan fwyaf. Ac ro’n i’n disgwyl y byddai fy anghenion i gyd yn cael eu bodloni yn y byd gan’ bobl, llefydd neu bethau’.

Drwy gyfres o brofiadau poenus a chwerw iawn, sut bynnag, bu’n rhaid imi ddysgu nad felly yr oedd pethau. Doedd dim gwaredigaeth i mi, o leiaf, i’w gael yn y byd a’i bobl a’i bethau. Gwaethygu wnaeth pethau: colli hunan-barch, hunan-ddisgyblaeth, colli swyddi, colli iechyd, colli perthynas â theulu a chyfeillion; colli mhwyll ac, yn y diwedd, colli’n hunan.

I mi, ‘da chi’n gweld, dioddefaint yw’r grym mwyaf creadigol sydd yna ym myd nature. Dyna’r unig beth, yn y diwedd, gafodd fi i newid fy ffyrdd. Hynny gafodd fi i sylweddoli fy angen am Dduw.

Sylweddoli fy angen am Dduw, felly, oedd yr allwedd i fywyd newydd a gwell i mi. (Doedd dim rhaid imi fynd i chwilio am Dduw, gyda llaw – nid Duw oedd ar goll.)

Gyda’r credit-crunch bondigrybwyll; diweithdra; ag ansicrwydd am y dyfodol – ofn sy’n cerdded y tir y dyddiau hyn. Eto heddiw yn y papurau ac ar y newyddion clywn am fwy a mwy o bobl yn colli’u gwaith, a’u dyledion a’u pryderon yn cynyddu. Ac mae mwy a mwy o bobl yn raddol a phoenus ddod i sylweddoli nad yw eu anghenion hwythau chwaith yn cael, nac yn mynd i gael eu bodloni gan y byd a’i bethau.

Mae mwy a mwy o bobl, fe fentwn i ddweud, yn dod i sylweddoli eu hangen am rywbeth arall, amgenach i ateb eu anghenion.

Mae alcohol a chyffuriau; camddefnyddio bwyd, rhyw, pornograffi, gamblo a’r ysfa i reoli eraill a.y.y.b. yn temptio mi wn – ond mynd â chi’n ddyfnach i ddistryw a wnânt. Atebion dros dro yn unig ydynt; dyna’u hapêl tywyllodrus, dieflig. Yn y diwedd, mae’n rhaid inni ildio’n gyfangwbl i’r dibyniaethau hyn; sylweddoli ein hangen am Dduw; a throi at y graig gadarnaf mewn tymhestloedd – at y Graig na sigla byth.

Roedd Cythbert Cadwalad Huws wedi rhwygo map o’r byd yn ddarna’ mân. “Wel duwadd annwl dad, hogyn! Be haru ti, d?ad?” mi gafodd row na fu’r rotsiwn beth gan ei athrawes, a’i sodro yn y gornel hefo glud a selotêp gydag ordors i roi’r map yn ôl at ei gilydd neu “gwae fo!” Mi wyddai’r athrawes y byddai yno am oriau, roedd o wedi gwneud llanast llwyr o’r map – yn y cyfamser, o leia, câi lonydd i ddysgu gweddill y dosbarth, oherwydd cythral bach direidus mewn croen oedd Cythbert Cadwaladr Huws, a arferai styrbio pob gwers, “go drapia fo!” Bum munud yn ddiweddarach, sut bynnag, roedd Cythbert Cadwaladr Huws yn ôl ac roedd map y byd yn gyflawn. Rhyfeddodd yr athrawes. “Bobol bach! Wel, sut ar wynab y ddaear lwyddaist ti i roi’r map yn ôl at ei gilydd mor gyflym, Cythbert Cadwalad Huws?”
“Wel, ‘da chi’n gweld, Miss” medda Cythbert, “roedd na lun o ddyn ar y cefn; a phan rois i’r dyn yn ôl at ‘i gilydd mi ‘naeth y Byd jest syrthio i’w le.”

“Pan rois i’r dyn yn ôl at ‘i gilydd mi ‘nath y Byd jest syrthio i’w le.”

‘Da ni eisiau cael ein rhoi yn ôl at ein gilydd, er mwyn i’n byd ninnau hefyd gael syrthio i’w le?

Wel, os ‘da chi wedi cyrraedd y sylweddoliad yna, ‘da chi wedi’i chracio hi. ‘Da chi’n gwbod be i’w wneud? Yr ateb i mi oedd gweddïo y weddi fwyaf effeithio imi weddïo erioed: “Help”.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo