blank
bla nk
blank

Rhai llythyrau a yrrwyd ar ran y Cyngor i'r wasg

Alcoholiaeth - y salwch teuluol
(a sut mae’r teulu yn ymateb i geisio adfer pa bynnag gydbwysedd oedd unwaith yn bodoli o fewn yr uned deuluol?)

Dewch inni edrych yn gyflym ar y broses sy’n arwain at ddibyniaeth. I mi roedd alcohol yn ffrind y galwn arno’n ddyddiol i dawelu’r pryderon a’r ofnau cynnar rheini ‘roeddwn wedi eu cuddio mor hir o ?ydd y byd rhywle yn nyfnder fy enaid’. Roedd alcohol i mi, fel y darganfyddais, yn “ffrind” effeithiol wrth helpu imi newid y ffordd ro’n i’n teimlo. Dyma sut mae’r yfwr cymdeithasol, heb ymwybod iddo’i hun, yn dysgu bod cemegolion yn gallu newid y m?d. I’r mwyafrif  o bobl dyna gychwyn ar batrwm oes o “yfed cymdeithasol” (neu yfed cymedrol). I’r ychydig anffodus, fel fi, mae’r profiad yn allwedd i ddrws sy’n agor ar y dinistr llwyr ag yw dibyniaeth - i’r dioddefwr ei hun ac i aelodau’r teulu sy’n rhannu’n y drasiedi.

Sut, felly, mae’r person sy’n ddibynnol ar alcohol yn dygymod â’r dirywiad i wallgofrwydd? Mae’r ateb yn syml, drwy: ymwadiad, twyllo’r hunan a gorfodaeth. Yn ddiddorol, dros amser, dyna sut mae’i deulu a’i ffrindiau’n ymddwyn hefyd.

Ymwadiad: Ymwadiad yw dweud celwyddau wrthych ych hun – a’u credu. Yn gyntaf, mae’r dioddefwr yn ceisio gwadu realiti’i yfed iddo’i hun. “Gallwn roi’r gore i yfed ‘fory nesaf pe bawn i eisiau!” mae’n dweud. Mae hefyd yn gwadu’i deimladau – o euogrwydd a chywilydd, o bosib, yn dilyn rhyw ddigwyddiad achosodd embaras iddo ef neu eraill. Mae’n troi’i sylw nesa at ei wraig neu’i bartner gan ddechrau’i pherswadio o wirionedd ei gelwyddau. Mae hithau, oherwydd ei amharodrwydd i gredu’r gwirionedd poenus bod ei g?r yn alcoholig gyda’r holl warth a chywilydd cymdeithasol sydd i’w ganlyn, yn gadael iddi’i hun gredu’i gelwydd. Dechreua hithau wedyn, yn ei thro, gamarwain ei phlant, “Roedd eich tad yn flinedig, iawn, iawn neithiwr – mae’n gweithio mor galed i ennill arian i brynu bwyd a dillad i chi”. Ac felly mae’r myth yn tyfu heb i’r teulu brofi realaeth lawn yr hyn sy’n digwydd iddynt; na chwaith  effaith emosiynol lawn y broblem.

Twyllo’r hunan: Yn nyddiau cynnar ei ‘salwch’ bydd y dioddefwr wedi perffeithio’i alluoedd amddiffynnol i’r eithaf – bydd y ffasâd yn ymddangos yn annatod. Sut bynnag, mae’i ddulliau o amddiffyn ei hun yn rhoi iddo bictiwr gwyrdröedig o realaeth, ac yn arbennig y teimladau poenus rheini mae wedi eu mygu i amddiffyn ei hun rhag beirniadaeth. Fel y sudda’r alcoholig yn ddyfnach i’w dwyll ei hun, felly hefyd ei deulu – oherwydd meant hwythau wedi defnyddio’u holl rymoedd meddyliol i lenwi’r gwagle oedd unwaith eu hunan-barch. Y twyll mwyaf, sut bynnag, yw’r un sy’n eu harwain i gredu mai “fel hyn mae pethau i fod”.

Gorfodaeth: Mae’r dioddefwr yn awr yn yfed yn afreolus, fel pe bai gorfodaeth arno i wneud hynny; datblyga werthoedd haearnaidd ac mae’i deimladau cudd wedi eu cloi i mewn fel agweddau: mae ofn wedi troi’n gilio; euogrwydd wedi troi’n osgoad, a thymer flin yn ddal dig a thrais. Mae aelodau eraill y teulu yn “dianc” oddi wrth y teimladau poenus sy’n weddill drwy feddyginiaethu’u hunain gyda chyffuriau (ar bresgripsiwn neu’n anghyfreithlon), drwy gamddefnyddio alcohol, nicotine; a bydd eraill yn esmwytho’r boen gyda bwyd a chadw’n heini, neu drwy ymhel ag ymddygiadau rhywiol anaddas; ar y llaw arall, bydd rhai yn mynd yn slaf i’w gwaith neu i geisio’n aflwyddiannus reoli ‘pobol, llefydd a phethau’ – unrhyw beth cyn belled â bod y sylw ar rywbeth arall ond nhw’u hunain a’u gwir deimladau.

Nawr, fyddai dim un o’r uchod yn bosib heb fod nifer o reolau  sylfaenol yn cael eu mabwysiadu gan y teulu cyfan i ganiatáu’r ymwadiad, y twyllo’r hunan a’r orfodaeth. Y rheolau yw: “Peidiwch siarad”, “Peidiwch teimlo”, “Peidiwch meddwl” – a’r rheswm y meant yn cael eu mabwysiadu yw oherwydd nad yw’n “ddiogel” i ymarfer dim un ohonynt. I wneud hynny fyddai i fygwth dryllio’r seiliau sigledid sy’n cynnal yr holl ffasâd ffiaidd o ddibyniaeth.

O’r dechrau, felly, mae’n rhaid edrych ar y broblem nid fel problem ar wahân, ond fel rhan o’r cyfan; ac i symud y cyfrifoldeb dros newid oddi ar ysgwyddau un unigolyn (sef yr yfwr) i bob aelod o’r teulu: oherwydd fedrai’r dioddefwr ddim cynnal ei ddibyniaeth ar alcohol (neu unrhyw gyffur araill) heb “gydweithrediad” ei deulu.

Yn y rhifyn nesaf fe ddywedaf wrthoch chi am y gwahanol rannau mae’r plant druan yn eu chwarae yn y ddrama deuluol, ynfyd hon; a sut mae ‘dryllio’r seiliau sigledig sy’n cynnal y ffasâd’ a gwella o’r unig ‘salwch’ sy’n mynnu dweud wrthoch chi nad oes dim byd yn bod arnoch1. Parthed llythyr Chris Dafis - Golwg
2. Pam nad oes neb yn ateb y cwestiwn syfaenol?
3. Trachwant a chamddefnydd alcohol yn gyfuniad marwol
4. Camddefnydd Alcohol
5 . Alcoholiaeth - y salwch teuluol
6. Llythyr i'r Cymro - 18fed Awst
7. Llythyr Madog Mwyn - Hydref 2009

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo