blank
bla nk
blank

Rhai llythyrau a yrrwyd ar ran y Cyngor i'r wasg

Llythyr i'r Cymro - 18fed Awst

F’annwyl Olygydd,

Rwy’n ddiolchgar i Tim Saunders am amddiffyn fy hawl i “alw am gadw’r dafarn, a maes Prifwyl yr Urdd, ar wahân i’w gilydd” (gweler llythyrau’r Cymro Awst 14eg, ‘Cymharu Wynford â’r Taliban yn chwerthinllyd’) - ond mae’n anghywir wrth fy nisgrifio fel “g?r addfwyn”; i’r gwrthwyneb, rwy’n ddyn blin iawn. Rwy’n flin oherwydd penderfyniad ynfyd Cyngor yr Urdd i ganiatáu gwerthu alcohol ar faes y Brifwyl yng Ngheredigion y flwyddyn nesaf. Rwy’n flin oherwydd mai g?yl i blant ydi’r eisteddfod, ac nid i oedolion. Mudiad Plant Cymru ydi’r Urdd. Digon hawdd dweud fod caniatáu gwerthu alcohol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol wedi gweithio (ac fe heriwn i’r myth hwnnw, hefyd!)  – ond i oedolion mae’r eisteddfod honno. Yn yr Urdd – y plant ydi’r ?yl. Ac nid yw plant ag alcohol yn cymysgu; ffwl stop.

Rwy’n flin hefyd oherwydd bod Yr Urdd, sy’n fudiad y mae gen i’r parch mwyaf tuag ato, wedi llwyddo i gael ei hun ar ochr anghywir y ddadl parthed plant a phobl ifanc a’u hymwneud ag alcohol. Drwy’r byd, fel un, mae gwledydd yr Almaen, Prydain, Ffrainc, Awstralia, Denmarc, Sbaen, Seland Newydd, America, Malta, a.y.y.b. yn cynghori pobl ifanc a’u teuluoedd fod alcohol yn ddrwg i chi a bod y camddefnydd o alcohol a dibyniaeth yn arwain at ganlyniadau negyddol. Y cyngor i rieni yma ym Mhrydain gan syr Liam Donaldson, y Prif Swyddog Meddygol, yw y dylai plentyndod fod yn gwbl ddi-alcohol hyd at bymtheg oed, ac y dylai hyd yn oed pobl ifanc rhwng 15eg a17eg oed ond yfed yn gymhedrol a hynny ond am un diwrnod o bob wythnos yn unig. Pam? Oherwydd y niwed affwysol mae alcohol yn ei achosi i gyrff ag ymenyddiau ifanc wrth iddynt ddatblygu.

A beth mae aelodau Cyngor yr Urdd yn ei wneud?  Cymeradwyo yfed alcohol - sy’n groes i bob cyngor cyfrifol a meddygol  arall. Â’n helpo!

“Pam ddylai Eisteddfod yr Urdd fod yn wahanol i bawb arall?” oedd sylw un uchel-swyddog yr Urdd i mi ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala wrth geisio cyfiawnhau penderfyniad anghyfrifol y Cyngor.

“Wel, am ei bod hi’n wahanol” meddwn innau, “G?yl blant ydi hi yn un peth.”

Y tristwch yw nad oedd o yn medru gweld hynny, na chwaith ddeall pam fy mod i’n pryderu dros iechyd corfforol a meddylion hirdymor ein plant a’n pobl ifanc ni. Nid oedd o chwaith yn sylweddoli mai ei gyfrifoldeb cyntaf oedd gwarchod plant ac nid bodloni chwant “carfan” o bobl hunanol sy’n mynnu cael alcohol ar faes Eisteddfod yr Urdd – g?yl a fwriadwyd i hybu talentau plant a ieuenctid.

Wynford Ellis Owen
Prif Weithredwr
Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill.1. Parthed llythyr Chris Dafis - Golwg
2. Pam nad oes neb yn ateb y cwestiwn syfaenol?
3. Trachwant a chamddefnydd alcohol yn gyfuniad marwol
4. Camddefnydd Alcohol
5 . Alcoholiaeth - y salwch teuluol
6. Llythyr i'r Cymro - 18fed Awst
7. Llythyr Madog Mwyn - Hydref 2009

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo