blank
bla nk
blank

Rhai llythyrau a yrrwyd ar ran y Cyngor i'r wasg

Parthed erthygl Cris Dafis Trafod alcohol yn gall a synhwyrol (Golwg Ebrill 8fed).

Annwyl Golwg,

Parthed erthygl Cris Dafis ‘Trafod alcohol yn gall a synhwyrol’ (Golwg Ebrill 8fed). Diolch am ei gyfraniad i’r drafodaeth. Rwy’n cytuno â phopeth mae’n ddweud ac yn cymeradwyo a chefnogi’r dystiolaeth mae’n dyfynnu ohoni - mae’r ymchwil yn ddibynadwy a safonol. Mae’n bwysig iawn fod rhieni yn gosod esiampl dda i blant a phobl ifanc ar sut mae yfed alcohol - y pumed lladdwr mwyaf yn y byd - yn gyfrifol.

Y drafferth yw bod Cris Dafis wedi cymysgu dau beth yn ei erthygl a thrwy wneud hynny, fel sawl un arall, mae wedi cymylu’r ddadl.

Nid sôn am yr esiampl y dylai rhieni ei gosod i blant a phobl ifanc ydw i - mae hynny’n rhywbeth sy’n digwydd beth bynnag, fel y dyfynna Cris, in the home environment. Sôn yr ydw i am yr esiampl (neu ddiffyg esiampl yn yr achos hwn) y mae’r Urdd fel sefydliad yn ei gosod.

Er mwyn deall fy ngwrthwynebiad i benderfyniad yr Urdd yn well, mae’n hanfodol gwahaniaethu rhwng y ddau beth. Does â wnelo beth mae rhieni yn ei wneud ddim oll, yn yr achos hwn, â beth mae’r sefydliad yn ei i wneud (neu beth ddylai’r sefydliad ei wneud).

Nid rôl yr Urdd yw cynnal arbrawf er mwyn i rieni gael ymarfer dysgu eu plant sut i yfed yn gyfrifol. Gallant wneud hynny ar y maes carafannau a.y.b. Mae’r awgrym y gallai’r Urdd wneud cymwynas â phlant Cymru trwy gynnal y fath arbrawf yn beryglus o naïf ac anghyfrifol. Trychinebus fu arbrawf cyffelyb yn Ffrainc - fel mae’r Ffrancwyr yn canfod nawr gyda 20 miliwn o Ffrancwyr yn dioddef problemau iechyd hirdymor o ganlyniad. Rôl yr Urdd, sy’n fudiad plant a phobl ifanc, yw trefnu a llwyfannu’r Eisteddfod er budd yr iaith Gymraeg a diwyllant y genedl, a gwneud hynny mewn awyrgylch sy’n rhoi iechyd, lles a diogelwch plant a phobl ifanc o flaen popeth arall.

Y sefydliadau sy’n elwa o’r “arbrawf” hwn, sut bynnag, yw’r bragwyr a’r gwerthwyr alcohol sydd wedi treiddio i’r Urdd. Fydd yr Urdd yn ddim bellach, iddynt hwy, ond ffordd arall o feithrin marchnad newydd. Does ganddynt hwy ddim diddordeb mewn helpu rhieni i ddysgu eu plant sut i yfed yn gyfrifol. Eu blaenoriaeth hwy yw hyrwyddo gwerthiant alcohol. A sut maent yn llwyddo i wneud hynny? Drwy gyflwyno alcohol mewn cyd-destun iachusol, hwyliog a theuluol braf neu, fel mae’r Urdd yn ei wneud, drwy gyflwyno “gwydriad bach o win mewn cyd-destun pryd o fwyd”. Nid yw normaleiddio alcohol fel hyn yn arwain at yfed cyfrifol ymhlith plant a phobl ifanc. Mae tystiolaeth yn awgrymu ei fod yn gwneud y gwrthwyneb.

Mae’n hysbys fod y bragwyr yn targedu chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol o bob math er mwyn creu delwedd fwy derbyniol i’w gwenwyn. Hyd y flwyddyn hon yr Urdd oedd un o’r ychydig sefydliadau diwylliannol i beidio cael eu temtio i’r fagl.  Mae hynny wedi digwydd bellach. Tristwch pethau yw nad yw’r Urdd na’i Gyngor yn ymwybodol eto o’r ffordd sinigaidd y meant wedi cael eu defnyddio.

Gyda llaw, gweithio i Gyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill ydw i ac nid i Alcohol Concern - er mod i’n cydweithio’n glos â hwy.
Pam gadael i ffaith sefyll yn ffordd stori dda ynte, Cris? Yn enwedig pan mae’n creu’r argraff ’mod i’n gweithredu’n groes i bolisi'r Elusen sy’n fy nghyflogi.

Gyda’m dymuniadau gorau,

Wynford Ellis Owen1. Parthed llythyr Chris Dafis - Golwg
2. Pam nad oes neb yn ateb y cwestiwn syfaenol?
3. Trachwant a chamddefnydd alcohol yn gyfuniad marwol
4. Camddefnydd Alcohol
5 . Alcoholiaeth - y salwch teuluol
6. Llythyr i'r Cymro - 18fed Awst
7. Llythyr Madog Mwyn - Hydref 2009


blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo