blank
bla nk
blank

Newyddion diweddara'

25 Mehefin 2009
Encil cyntaf y Cyngor...

We’re looking forward to welcoming you to the Welsh Council’s first retreat at the St Non’s Retreat Centre in St Davids, Pembrokeshire from 28th to 30th August. We have based this weekend on a tried and tested format as operated by founder members of Alcoholics Anonymous. For more information please click here.

14 Mehefin 2009
Dyddiad difyr i'r calendr - Rhyddhau'r Caethion
Mae Wynford Ellis Oweni siarad yn "Rhyddhau'r Caethion" Seminar yn Aberystwyth ar ymateb Cristnogol i broblemau Alcohol a Chyffuriau eraill ar ddydd Sadwrn 26 Medi 2009. Cliciwch yma i fynd i safle'r Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

13 Mehefin 2009
Sarnu enw da Eisteddfod yr Urdd

Mae penderfyniad yr Urdd i gael trwydded i werthu alcohol ar faes Eisteddfod yr Urdd wedi  cael ei feirniadu’n hallt gan Gyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill. Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr yr Elusen, ei bod yn “warth” bod yr Urdd yn ystyried gwerthu alcohol ar y maes. “Rydw i’n arswydo at glywed y newyddion,” meddai. “Ar adeg pan fod 12 miliwn o bobl Prydain yn goryfed – a’r broblem yn waeth yng Nghymru, gyda phobl ifanc Cymru rhwng 11 a 15 mlwydd oed yn defnyddio mwy o alcohol na phobl ifanc o’r un oedran mewn unrhyw wlad arall yn Ewrop – mae’r penderfyniad nid yn unig yn un ynfyd ond yn un anghyfrifol.”

Ychwanegodd bod Cyngor yr Urdd, bleidleisiodd bron yn unfrydol o blaid y newid, yn “sarnu enw da’r Eisteddfod ac yn anfon neges glir i holl blant a phobl ifanc Cymru, sef: na fedrwn ni bellach gynnal hyd yn oed Eisteddfod yr Urdd heb fod alcohol yn rhan ohoni”.

“Dyma ganlyniad i’r ‘normaleiddio’ sydd wedi digwydd yn ein cymdeithas parthed ein hymwneud ag alcohol”, meddai. “Mae bellach yn ‘abnormal’ i beidio cael alcohol yn rhan o bob gweithgarwch. Mae’n drist meddwl fod aelodau Cyngor yr Urdd – nifer ohonynt yn ddiaconiaid a blaenoriaid - wedi ildio i’r fath bwysau”.

Ychwanegodd Wynford, “Rwy’n gobeithio y bydd rhieni, ac arweinwyr ac aelodau cyfrifol o’n cymdeithas ac o’n heglwysi yn galw ar Gyngor yr Eisteddfod i newid eu meddyliau yngl?n â’r penderfyniad anhygoel hwn i ganiatáu gwerthu alcohol ar faes Eisteddfod yr Urdd.”

Mae Wynford Ellis Owen wedi gwneud cais drwy Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd, i gael mynychu cyfarfod nesaf Cyngor yr Urdd. “Fy ngobaith” meddai “yw y bydd yr aelodau yn ddigon doeth a gwrol o glywed y ffeithiau a’r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf, i newid eu meddyliau. Rwy’n ffyddiog” meddai “y gallwn gyflawni hyn er adfer hygrededd yr Urdd”.

07 Mehefin 2009
Alcohol a'r Urdd : Ymateb Torf y Sul Sbesial

Mewn g?yl yn San Clêr dros y Sul fe wnaeth cannoedd o Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin alw ar yr Urdd i ail-ystyried ei gynllun i ganiatáu gwerthu alcohol ar faes yr Eisteddfod. Pleidleisiodd y gynulleidfa o tua 300 yng ng?yl y Sul Sbesial yn unfrydol i gefnogi cynnig gan aelodau ifanc 16-25 oed. Roedden nhw newydd glywed Wynford Ellis Owen, prif weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, yn cyhuddo’r Urdd o weithredu’n anghyfrifol. Dywedodd bod y camddefnydd o alcohol ymhlith pobol ifanc Cymru yn waeth nac yn yr un wlad arall yn Ewrop. (Isod: Y bleidlais unfrydol.)

16 Mehefin 2009
Roedd Dr David Best yn caru’r gymuned driniaeth gymaint fel y dywedodd y gwir.

Annual lecture

Traddodwyd Darlith Sefydlu Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau yn y Senedd, adeilad Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd neithiwr gan Dr David Best o Brifysgol Gorllewin yr Alban o dan y teitl - ‘Tystiolaeth o obaith : beth a wyddwn ni am wellhâd hir dymor o alcohol a dibyniaeth ar gyffuriau?’.


Annual lecture
Annual lecture

Mae’r Ddarlith Flynyddol Sefydlu hon yn cyflawni un fenter bwysig o Strategaeth 3 Mlynedd Cyngor Cymru : ‘ gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i hybu ymwybyddiaeth well o beryglon camddefnyddio sylweddion’. Cynhaliwyd y ddarlith ar y c?d gyda tair canolfan driniaeth gofrestredig yng Nghymru ; T? Brynawel (De Cymru) CAIS (Gogledd Cymru) a Rhoserchan (Canol Cymru) – pob un ag athroniaeth wahanol ynghylch trin camddefnyddio sylweddion – ond yn uno i gyd-noddi’r digwyddiad pwysig ‘ar gyfer y nod cyffredin’ o helpu dioddefwyr drwy Gymru..

Am gopi o Raglen Flynyddol y Ddarlith, ynghyd â’r testun cliciwch yma

11 Mehefin 2009
Tri llyffant yn nofio lawr afon....

Cofiwch y tri llyffant yn nofio ar ddarn o goed yn yr afon ? Un yn gnweud penderfyniad i neidio mewn i’r dwr. Faint o lyffantod oedd ar ôl ar y darn pren ? Tri, wrthgwrs. Dim ond gwneud y penderfyniad i neidio mewn i’r dwr wnaeth y llyffant– wnaeth e’ ddim dilyn y peth drwyodd. mwy

11 Mehefin 2009
“Dylai Gwellhâd fod yn nod, nid dim ond gostwng defnydd”

Caiff darlith sefydlu flynyddol Cyngor Cymru ar Alchol a Chyffuriau eraill ei thraddodi gan Dr David Best, Darlithydd mewn Cyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Gorllewin yr Alban yn y Senedd, Bae Caerdydd ar ddydd Mawrth, 16ed o Fehefin am 6.30pm. Caiff y ddarlith, ar y cyd gyda thair canolfan driniaeth restredig yng nghymru, T? Brynawel (De Cymru), CAIS (Gogledd Cymru) a Rhoserchan (Canolbarth Cymrus), ei chynnal gan Gareth Jones OBE, AM.

Bydd y ddarlith, Tystiolaeth Gobaith : Beth a wyddwn am wellhâd hirdymor o alcohol a chyffuriau ? : wedi ei chadeirio gan Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, y tro cynta’ i’r Cyngor a thair canolfan driniaeth gofrestredig yng Nghymru gydweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth i daclo’r drafodaeth ehangach ar sawl agwedd wahanol i therapi dibyniaeth.

Yn ogystal â’i waith academaidd yn yr Alban, mae Dr David Best hefyd yn gweithio i’r Swyddfa Gartref yn Llundain, Llywodraeth yr Alban, Canolfan Montiro Ewropeaidd ar gyfer Cyffuriau a Chamddefnydd o gyffuriau a mentrau gwella lleol yn Glasgow a Lanarkshire. Yn Seicolegydd siartredig ac aelod o’r Gymdeithas Droseddol Brydeinig, mae wedi treulio deng mlynedd yn gweithio mewn ymchwil yn Y Ganolfan Ddibyniaeth Genedlaethol yn Athrofa Seiciatryddiaeth Llundain, yn rheoli sawl ystod o astudiaethau gweithredol i ymyrraethau cyffuriau ac alcohol i atal marwolaethau ‘n ymwneud â chyffuriau ac astudiaethau o droseddu cyffuriau. Mae hefyd wedi gweithio gydagg Awdurdod Cwynion yr Heddlu, Yr Asiantaeth Driniaeth Genedlaethol ac Uned Drosglwyddo’r Prif Weinidog.

Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohl a Chyffuriau Eraill, , “ Mae ‘na wrthgwrs sawl ffordd wahanol ac athroniaethau ar daclo dibyniaeth ond mae’n wych gweld y tair ganolfan driniaeth yn gweithio ar y c?d yn ffurfiol am y tro cyntaf er mwyn budd cleientiau Cymraeg. Nid yw’n drafodaeth hawdd ond yn un sydd ei hangen ar Gymru ac rwy’n ddiolchgar iawn i Dr David Best am gytuno i ddarparu ein darlith sefydlu ni gan ei fod yn nod bwysig i ni fel rhan o’n strategaeth dair blynedd presennol.”

Dywedodd Dr David Best, “Rwy’n edrych ymlaen at siarad yng Nghaerdydd gan bod maes presennol fy ymchwil a rhan gweithredu sefydliadol mewn dylanwadu ar effeithlonrwydd triniaeth oll yn berthnasol iawn. Gwn bod llawer o bwyslais ar bolisiau gostwng niwed ond credaf hefyd y dylem ni hefyd fod yn siarad am wellhâd hirdymor yn yr un frawddeg.”

Ychwanegodd Lynn Bennoch, Prif Gyfarwyddwr, CAIS, ar ran y tair darparwr cofrestredig, “Mae gan CAIS 12 mlynedd o brofiad yn darparu gwasanaethau Detox, a 18 mlynedd yn darparu gwasanaethau gwella, mae gan D? Brynawel House 32 mlynedd o brofiad a Rhoserchan 21 mlynedd - felly rhyngom mae 83 mlynedd o brofiad !

“Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ffyrdd o weithio tuag at ddarparu ‘ymarfer gorau’ ac agwedd mwy holistaidd tuag at driniaeth y cleientau cyffuriau ac alcohol a fydd yn cymryd y gwahanol ffyrdd o daclo dibyniaeth i ystyriaeth. Bydd y cydweithio rhwng y tri darparwr triniaeth cofrestredig yn edrych ar ffyrdd mwy hyblyg a sytematig ar gyfer triniaeth breswyl y rhai sy’n ceisio cymorth gyda’u dibyniaeth”

Dywedodd Gareth Jones, AC, “ Rwy wrth fy modd yn gallu noddi y digwyddiad pwysig yn y Senedd ac yn falch bod y ddarlith sefydlu Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill wedi denu arbenigwr a siaradwr adnabyddus o’r fath safon â David Best. Mae’r materion o gwmpas y drafodaeth ar ddibynaieth, triniaeth a throsedd weithiau’n gymhleth ac yn anodd ond er hynny ni ddylem osgoi ein cyfrifoldeb i siarad yn agored am rai o’r atebion posib’.

"Rwy’n ymwybodol o’r pris uchel mae caethiwed i alcohol a chyffuriau ‘n ei gael ar unigolion, teuluoedd a chymdeithas gyfan ac mae ‘n bwysig i ni ein hunain gyfleu’r negeseuon cywir hyd yn oed os yw hynnyj er enghraifft yn herio rhai diddordebau masnachol. Edrychaf ymlaen at drafodaeth newydd a mwy o gydweithio yn ein hymdrechion a’n hadnoddau yn y maes arbennig hwn."

01 Mai 2009
Darlith sefydlu flynyddol : Tystiolaeth o obaith : Beth wyddwn ni am wellhâd hirdymor o Alcohol a dibyniaeth ar gyffuriuau?

Mae’r ddarlith, ar Fehefin 16 2009, i’w thraddodi gan DR DAVID BEST (Uwch Ddarlithydd mewn Caethiwed yn Adran Seiciatryddol Prifysgol Birmingham)

Cynhelir y digwyddiad gan Gareth Jones OBE, AC ac mae’n cael ei chynnal ar y c?d gyda tair canolfan driniaeth gofrestredig : T? Bryn Awel (De Cymru) ; CAIS (Gogledd Cymru ); a Rhoserchan (Canolbarth Cymru). Download invite

01 Mai 2009
Cynhadledd NDSAG 2011 yn dod i Gaerdydd
Rydym newydd dderbyn cadanrhad y bydd y Grwp Cyfeiriad Newydd yn yr Astudiaeth o Alcohol (NDSAG) yn cynnal ei gynhadledd 2011 yma yng Nghaerdydd. Mae’r gynhadledd bwysig hon yn cael ei chynnal ar ran y cyngor gan Wynford Ellis Owen, ein prif weithredwr. Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr NDSAG drwy glicio’r ddolen : www.newdirections.org.uk

01 Mai 2009
Cystadleuaeth cartwn!
Dim joc, taclo materion caethiwed ieuenctid Cymru drwy gartwnau.

Mae Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau eraill yn lawnsio cystadleuaeth cartwn unigryw, wedi ei hanelu at godi ymwybyddiaeth ymhlith pobol ifanc Cymru am beryglon camddefnyddio alchol a chyffuriau.

Wedi ei gynllunio gan y cartwnydd Cen Williams, mae’r pedwar cartwn ar wahân, wedi cychwyn mewn partneriaeth gyda phobol ifanc o gapeli Bethlehem, Gwaelod-y- Garth a Tabernacl, Efail Isaf, yn dangos sawl scenario ‘beth ddigwyddodd nesa?’ yn ymwneud ag efffeithiau gormod o alcohol a chyffuriau eraill.

Mae’r gystadleuaeth ar agor tan Awst 31 2009 ac wedi ei rhannu i dri grwp oedran (dan 11, 11-18 ac 18+), yn gwahodd pobol ifanc i fewn-osod eu scenarios cloi eu hunain ar ffurf cartwn. Mae gwobrau’n cynnwys beic, ffleits a thicedi ar gyfer sioeau. Gellir lawrlwytho’r cartwnau o wefan y Cyngor yn www.welshcouncil.org.uk/cartoons.

Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr, Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, “ Mae amlygrwydd y problemau cynyddol o ddibyniaeth ymhlith pobol ifanc yng Nghymru yn gwneud darllen dychrynllyd. Fodd bynnag, dyw pregethu a gweiddi gorchmynion ddim yn ffordd o daclo’r broblem, yn arbennig gyda phobol ifanc !

“Roeddem ni am ymwneud mewn ffordd hwyliog gyda phobol ifanc ar draws Cymru ac mae’r gystadleuaeth cartwn yn ffordd o wneud hyn. Gobeithio drwy gael eu hannog i eistedd a gwneud llun a bod yn greadigol y bydd yn helpu materion i daro tant a’u gwneud I feddwl dwywaith cyn yfed alcohol yn ormodol neu gymryd cyffuriau. Rydym hefyd yn anelu at ddangos rhai o’r cartwnau gorau ar ein gwefan fel ysbrydoliaeth I eraill.”

Lawrlwythwch strip cartwn 1
Lawrlwythwch strip cartwn 2
Lawrlwythwch strip cartwn 3
Lawrlwythwch strip cartwn 4

01 Mai 2009
Y math o roi sy’ heb bris arno : rhoi o’ch hun i rywun.
Mae Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill wedi dechrau gwaith ar sefydlu canofan driniaeth ddyddiol yng Nghaerdydd sy’n cynnig triniaeth rhad ac am ddim, ddwyieithog i unrhyw un sy’n profi anawsterau ‘n ymwneud ag alcohol, cyffuriau (cyfreithlon neu ddim) neu unrhyw ddibyniaeth arall. Unwaith bod y ganolfan - – 'Stafell Fyw Caerdydd / Living Room Cardiff – yn cael ei sefydlu yn 2011, byddwn yn ymestyn y gwasanaeth i drefi eraill drwy Gymru. Hoffech chi gefnogi The Living Room?

Oes ‘na deulu unrhywle yng Nghymru heddiw sy’ heb, mewn rhyw ffordd, gael ei effeithio gan gamddefnyddio alcohol a/neu gyffuriau eraill ?

Er gwybodaeth, bydd y flwyddyn 2010 yn flwyddyn o godi ymwybyddiaeth am y canolfanau newydd yn ogystal â bod yn flwyddyn o godi arian ar gyfer yr elusen newydd. Ydech chi’n fodlon ein helpu i sefydlu’r ganolfan newydd hon yng Nghaerdydd a meddwl am syniadau creadigol i’n helpu ni godi arian . Bydd 'Stafell Fyw Caerdydd / Living Room Cardiff yn enghraiff wych o Gristnogaeth ymarferol ar waith yn y Gymru fodern.

Mae Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, yn awyddus iawn i ddod i’ch capel I siarad am y fenter newydd, gynhyrfus hon. Plis cysylltwch â’r Cyngor yn uniongyrchol ar 029 2049 3895 neu drwy ebost ar info@welshcouncil.org.uk


blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo