blank
bla nk
blank

Ein storïau
Stori Cefin


Am bron i ddwy flynedd a hanner dwi wedi bod yn byw bywyd sobor, bywyd yn rhydd o afael alcohol a’r problemau cysylltiedig.  Ar ddydd Sul o haf yng Nghorffennaf 2006 yng nghanol hangofyr, derbyniais mod i wedi cael digon o alcohol a’i effaith arnaf a mod i’n methu rheoli fy yfed unwaith imi gael y ddiod gynta’.  Er gwaetha’ hyn, fe es i i siop y gornel a phrynu 4 can o lager cryf er mwyn lleddfu’r adwaith seicolegol anioddefol i’r binj penwythnos diweddaraf.  Dyna’r alcohol diwethaf i basio ‘ngwefusau ac rwy’n diolch i Dduw yn ddyddiol am fy helpu i gadw draw o’r ddiod ers hynny. 

O ‘ngho’ cyntaf, dwi i wastad wedi caru/casau alcohol.  Ar yr un llaw, dyma’r hylif hud.  Ro’n i’n caru’r blas, lliw aur y cwrw oer, swn poteli’n agor a gwydrau’n llenwi.  Yn bennaf, fodd bynnag, ro’n i’n caru’r effaith gychwynnol.  Roedd yn fy nhrawsnewid, yn mynd a fi ar siwrne, yn fy nhroi’n rhywun ro’n i eisiau bod, neu o leia’n dileu dros dro yr hyn nad o’n i’n ei hoffi.  Galluogodd fi i fod yn hyderus, doniol, heriol a phryfoclyd, i fod yn gyfeillgar, difyrru a siarad gyda merched.  Dyma ‘mhasbort i’r “fi” ro’n i eisiau bod.  Do’n i ddim mwyach yn berson anneniadol, swil, lletchwith, ro’n i’n bartiwr ffraeth heb ofal yn y byd !  Ac eto, ro’n i’n gwybod o’r cychwyn bod yr hylif hud yn medru brathu.  Er nad oeddwn prin yn mynd yn sal na’n mynd yn anymwybodol yn y dyddiau cynnar, ro’n i’n ymddwyn mewn ffyrdd y byddwn yn eu difaru y diwrnod wedyn.  Does dim un noson allan, dim un parti, gwyliau, dathliad nac unrhyw digwyddiad gydag alcohol sy’ heb y teimlad hwnnw o euogrwydd, cywilydd, edifar neu embaras.  Gyda pwy wnes i ddadlau ?  Beth dd’wedais i wrtho ef/hi ?  Wnes i ffwl ohonof fy hun ac, wrthgwrs, gyda phwy wnes i drio, neu lwyddo, i dreulio’r noson a hi ?   Roedd yr hangofyrs yn ymosodiadau emosiynol o euogrwydd a phoen, gydag ymddiheuriadau poenus, a’r boen ofnadwy o wybodaeth euog na ellid mo’i rhannu.  Dros y blynyddoedd, datblygais i fod yn isel fy ysbryd, dirmygus, dig, cenfigennus, chwerw a thrist.  Roedd y byd i gyd yn anghywir ac roedd ei wynebu heb ddiod yn syniad erchyll. 

Er nad oeddwn yn yfed bob dydd, ac yn medru mynd heb ddiod am gyfnod o amser, unwaith y byddwn i’n agor potel neu gan, byddwn i’n ei yfed i gyd.  Byddai’r cwrw hud yn troi fy ngwg yn wen, fy mhesimistiaeth yn optimistiaeth a diwrnod gwael yn ddiwrnod da.  Fawr o syndod felly mod i’n ceisio’r effeithiau hyn yn fwy aml a mwy cyson gyda’r binjio’n amlhau.  Am hanner yr wythnos ro’n i’n sobor ac yn gweithio ;  yr hanner arall – y penwythnos oedd yn cychwyn ar ddydd Iau erbyn diwedd fy nyddiau yfed, ac yn gorffen ar fore dydd Llun, yn yfed.  Pan dynnwyd strwythur yr wythnos waith i ffwrdd, byddai’r yfed yn cynyddu.  Roedd gwyliau’n broblem arbennig.  Byddwn yn yfed yn y maes awyr ar unrhyw adeg er mwyn tawelu nerfau hedfan ;  byddwn yn yfed amser cinio a pharhau’n araf drwy’r dydd, ac yn yfed bob dydd os oedd y gwyliau’n 2 ddiwrnod neu’n 2 fis.  Doedd dim rheolaeth gennyf.     

Ro’n i’n gallu ymdopi a rheoli ‘mywyd, yn llwyddo’n addysgol a chyda gyrfa.  Byddai perthnasau’n mynd a dod wrth imi yrru pobol i ffwrdd, ond diolch i Dduw nid oedd fy iechyd, fy enw da na’m perthynas gyda ‘nheulu y tu hwnt i achubiaeth.  Gan nad oeddwn yn yfwr dyddiol nac yn yfed yn y bore gyda chyflenwad cudd o alcohol yn y ty neu’r swyddfa, ni argyhoeddwyd fy ffrindiau na ‘nheulu o ‘nghaethiwed.  Doedd gennyn nhw ddim dirnad o’r boen a’r cythrwfl mewnol ; fedren nhw ddim gweld tywyllwch fy enaid, yr anobaith a’r unigrwydd anioddefol ro’n i’n ei deimlo.  Doeddwn i ddim am farw, ond doedd byw yn fawr o hwyl chwaith.  Roedd yfed i reoli’r boen ddim yn gweithio mwyach a cheisiais gymorth.  Does gen i fawr o ddiddordeb mewn dod i wybod am y rhesymau pam y gaethiwed a’r gwellhad, mae hynny i eraill eu hystyried.  Mae’r ffeithiau’n syml, ro’n i’n arfer yfed ac ro’n i’n arfer bod yn anhapus.  Dydw i ddim yn yfed nawr ac rwy’n profi llawenydd ac hapusrwydd.  Wrthgwrs bod rhoi’r gorau i yfed a chanfod y llawenydd yn siwrne, siwrne i ganfod y fi go iawn, siwrne ysbrydol i ganfod y bachgen bach tu fewn yr oeddwn i wedi ei falu a’i esgeuluso, ei gosbi a’i gamdrin, a’i siomi mor ofnadwy.  Gyda chymorth duw, dwi’n tyfu ac yn gwella.  Y cyfan roedd yn rhaid imi ei wneud oedd derbyn reality a chofleidio’r ateb oedd ar gael imi.  Roedd gen i broblem ddiod, roedd yn fy ngwneud yn anhapus.  Ro’n i’n yfed gormod achos fedrwn i ddim stopio.  Alla’ i byth a rheoli alcohol ;  bydd yn fy lladd os af i’n agos ato eto felly gydag ewyllys duw, af i ddim yn agos ato eto.  Ond mae pob diwrnod yn her i wneud beth sy’n rhaid imi ei wneud i aros ar y llwybr iawn, i gadw’m iechyd ysbrydol ac i gadw pethau’n syml.  Rwy’n ceisio nawr i fod yn ffrind, cydweithiwr, brawd, mab, ewythr, gweithiwr sy’n dda a gwylaidd.  Er bod fy nghaethiwed yn dweud wrthyf na fydda’ i byth yn un o’r rhain, mae gen i ffydd a gobaith y byddaf yn gwneud cynnydd dyddiol ym mhob agwedd.  blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo