blank
bla nk
blank

Ein storïau
Stori Mai - a'i phroblemau gyda bwyd

Dwi’n cofio bod yn bedair ar ddeg yn ymarfer ar gyfer sioe gerdd eisteddfod yr Urdd Tâf Elái, ac un o’m ffrindiau yn byta ‘mars bar’ tra’n cael egwyl. Dwi’n cofio meddwl i mi fy hun, sut yn y byd oedd hi’n gallu byta ‘mars bar’ cyfa?! Doedd o ddim yn apelio ata i o gwbl – â deud y gwir, roedd meddwl am fyta bar cyfa o siocled mor felus yn troi fy stumog. Doedd bwyd ddim yn broblem i mi ar y pryd! Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, dim ond bwyd oedd ar fy meddwl o fore gwyn tan nos; a fedrwn i ddim stwffio digon o siocled a ‘nialwch arall i lawr fy nghorn gwddw.

Sut ddigwyddodd hyn? Dwi ddim yn siwr. Ond unwaith ddigwyddodd o doedd dim troi ‘nôl. Mi ddo’th bwyd i’n achub i mewn ffordd. Drwy roi’n holl feddwl ar fwyd roeddwn i’n gallu osgoi meddwl am bopeth arall. Roedd o’n fy ngalluogi i i ddianc. Roedd o hefyd yn rhoi gymaint o gynnwrf i mi – mod i’n gallu gwneud rhywbeth “drwg” - a doedd neb arall yn gwybod dim, fy nghyfrinach i oedd o; felly roedd o’n sbesial.

I ddechrau doeddwn i ddim yn binjo mor aml â hynny – dwi’n cofio mynd â Meg y ci yn y car i’r parc a stopio yn y siop ar y ffordd i brynu tua 3 bar o siocled.. Bwyta’r siocled tra roedd y ci yn rhedeg o gwmpas a wedyn gyrru adref. Dwi’n cofio teimlo’n afiach a casáu fy hun a dychryn fy hun ar yr un pryd! Ond wedyn, fel gyda popeth, ar ôl gwneud rhywbeth un waith mai’n llawer haws yr ail dro.

Mi waethygodd pethau i mi pan es i i’r coleg. Gadael cartref a chael fy rhyddid am y tro cyntaf. Roedd o hefyd yn gyfnod anodd am fy mod i’n fabi mam ac yn ei chael hi’n anodd tyfu fyny, gadael cartref a gadael mam a dad. Doeddwn i ddim eisiau cyfrifoldeb na bod ar ben fy hun.

Yn ffodus i mi ar y pryd roedd yna garej 24 awr i fyny’r ffordd ac mi fyddwn i’n perswadio un o’m ffrindiau i gerdded yno efo mi bob awr o bob dydd. Pan oeddwn yn edrych ymlaen i gael bwyd ac yn planio be o’n i’n mynd i gael, roeddwn i’n hapus a doedd gen i ddim problem yn y byd. Ond uwaith roeddwn i wedi byta’r cwbl roeddwn i’n wag, yn casáu fy hun, teimlo’n dew ac yn ofnus. Mi ‘nes i drio gwneud fy hun yn sâl ‘chydig o weithiau, ond doeddwn i ddim yn llwyddiannus iawn ac roedd hynny’n rhy boenus i mi. Mi ‘nes i bynu ‘laxatives’ unwaith, ond roedd gen i ormod o ofn eu cymryd. Â dweud y gwir, ofn oedd yn rheoli fy mywyd.

Mi ‘nes i bopeth yn y cyfnod yma i drio rheoli beth oeddwn i’n ‘neud – trio llwgu fy hun; ond unwaith o’n i’n byta tamaid o rywbeth, wedyn roeddwn i’n binjo. Mi rois i fwyd yn y bin lawer gwaith yn fy ngwylltineb a, wedi chydig funudau, mynd yn ôl i’r bin i nôl y bwyd a’i fwyta. Mi fyddwn i’n dwyn bisgedi a bwyd o gypyrddau fy ffrindiau yn y coleg gan fod fy nghypyrddau i yn wag. Roeddwn i’n meddwl, os nad oeddwn i’n prynu’r bwyd fasa fo ddim yna i mi fwyta! Twyllo pawb a phopeth a fi fy hun.

Erbyn fy mlwyddyn olaf yn y coleg roeddwn i wedi planio yn fy mhen bach sâl fy mod i’n mynd i fod yn deneuach nag o’n i erioed wedi bod, a mod i’n mynd i gael gyrfa actio llwyddiannus yn sgil hynny. Ond erbyn i mi raddio roeddwn yn dewach nag oeddwn i erioed wedi bod – dros 12 stôn –; doedd gen i ddim diddordeb mewn action a llwyddo, a’r cwbl o’n i eisiau ‘neud o un pen o’r dydd i’r llall oedd binjo. Roeddwn i’n casáu popeth – coleg, pobl, fi fy hun, a bwyd! A dyma’r pwynt ‘nath neud i mi sylweddoli na allwn i fyw fel hyn ddim mwy. Doedd bwyd ddim yn fy ngneud i’n hapus bellach; roedd fy “ffrind pennaf” wedi  troi arna i, a doedd gen i unman i ddianc. Roedd yn rhaid stopio rhedeg i ffwrdd, a gwynebu be oeddwn i’n ‘neud i mi fy hun ac i bawb arall. Doeddwn i ddim yn gallu byw fel hyn dim mwy, felly mi ‘nes i’r penderfyniad anoddaf – ond y penderfyniad gorau wnes i erioed – sef rhoi fy mywyd ar ‘hold’ am 4 mis. Mi es i’n syth o’r coleg i ganolfan driniaeth yn Aberystwyth o’r enw ‘Tukes’. Mi wynebais fy holl ofnau am y tro cyntaf erioed. Mi sylweddolais fy mod i’n sâl, mod i angen help; ac mi ofynnais am yr help yna, a’i gael.

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo