blank
bla nk
blank

Ein storïau
Stori Bethan


Roedd tyfu fyny mewn pentref gwledig yn anturus iawn ond ddim yn gynhyrfus.  Doedd dim cyffro fel yn y ffilms.  Roedd yn ddiflas a thrist, dyna ro’n i’n ei feddwl. 

Bu gennyf bersonoliaeth obsesif ers cyn cof ac ro’n i’n ymwybodol iawn o geisio newid y teimlad sy’n dod gydag obsesiwn.  Yn bedair ar ddeg, atebwyd fy ngweddiau, daeth alcohol i mewn i ‘mywyd.  Dyma’r peth mwya’ cyffrous imi ei ddarganfod erioed.  Roedd yn wefr uniongyrchol ac yn hwb gwych i hyder.  Waw !

Yfais gydag arddeliad o’r cychwyn cyntaf gan ddotio at yr hyder newydd a’r steil roddai alcohol imi.  Ro’n i’n teimlo’n aeddfed a soffistigedig.  Do’n i ddim yn yfed yn aml yn y blynyddoedd cynnar, ond newidiodd hynny’n raddol ac erbyn mod i’n 18, ro’n i’n mynd yn anymwybodol.  Credwn fod pawb yn mynd yn anymwybodol.  Fi oedd y mwyaf meddw bob tro, ond rhywsut, roedd hynny’n dderbyniol yn yr oedran yna. 

Wrth edrych yn ol, doeddwn i erioed wedi bod yn hapus nac yn fodlon yn fy nghroen fy hun.  Ro’n i bob amser yn trio bod yn rhywun arall.  Galluogodd alcohol imi ymlacio ac i ffantaseiddio am yr holl bethau cynhyrfus ro’n i’n mynd i wneud gyda ‘mywyd a’r person gwahanol ro’n i am fod.     

Dros y ddegawd nesaf aeth fy yfed yn raddol waeth, gyda chywilydd ac euogrwydd y gorwneud hi yn dechrau ‘mhlagio.  Byddwn yn meddwl drwy’r amser am y gwobrwyon ar ol diwrnod called o waith.  Erbyn hyn, roedd gen i dri phlentyn hyfryd, ond wnes i ddim yfed yn ystod fy meichiogrwydd ; hoffwn fedru dweud mai oherwydd cydwybod roedd hynny, ond yn eirionig, roedd alcohol yn troi arna’ i.  Rhoddodd bod yn feichiog ffug sicrwydd imi.  Ro’n i’n brwydro gyda fi fy hun, does bosib’ bod gen i broblem alcohol, dwi i wedi stopio yfed – dyma’r arferwn ddweud wrthyf fi fy hun. 

Roedd y twll mawr du, fodd bynnag, yn dyfnhau ac yn tywyllu ac yn mynd yn fwy dychrynllyd a doedd dim y gallwn i ei wneud am y peth.  Y cywilydd, yr euogrwydd, yr edifar, yr hunan-dosturi – clogynnau ro’n i’n eu cario oedd yn mynd yn drymach ac yn drymach ac yn mwy anioddefol gyda’r blynyddoedd.  Erbyn hyn, gwyddwn yn dawel bach bod gennyf broblem enfawr gyda alcohol ond byddwn yn cyfiawnhau’r yfed drwy ddweud, pe na bawn yn byw gyda ‘mhartner a phebai’n fy nhrin i’n iawn, fyddwn i ddim yn yfed cymaint ;  petai’r gwaith yn well, byddwn i’n iawn.  Teimlwn wedi’m herlid ;  heddiw gwn mai fi oedd yn erlid fi fy hun. 

Roedd dau berson yn byw yn fy mhen, yn dadlau’n ddibaid.  “Dwi’m yn yfed heddiw” – byddwn i’n yfed mwy, “Dwi’n mynd i gofio be’ wnes i heno” – byddwn yn cofio llai.  Roedd fy mywyd emosiynol yn lanast’ llwyr – byddai diod yn helpu.  Mewn gwirionedd, roedd popeth ddigwyddai yn esgus dros yfed – gwobr am gael bywyd mor uffernol.  Doedd fy mywyd i ddim yn uffernol ;  ro’n i wedi ‘mendithio, ond yn methu gweld hynny. 

Roedd alcohol yn rhedeg ac yn dinistrio ‘mywyd.  Pam na allwn yfed yn normal fel pobl eraill ?  Fedrwn i jyst ddim, gyda’r holl ymdrech yn y byd, ro’n i wedi ‘mharlysu gan ofn stopio’n llwyr – pa fath o fywyd fyddai hynny ?  Diflas, trist – yn union fel y meddyliau trahaus oedd gen i am bobol gall – Normaniaid normal y byd.  Mewn gwirionedd, ro’n i’n dawel genfigennus o’r Normaniaid normal.  Dyna oedd fy nymuniad i ers cyn cof. 

Saith mlynedd yn ol, bron imi golli popeth.  Bron imi farw yn yr ysbyty oherwydd camdrin alcohol, collais fy nhrwydded, collais fy swydd, gadawodd fy nghymar, ond yn bwysicach na dim, bron imi golli ‘mhlant.   

Yn anffodus imi, hunan-ddinistr oedd fy enw canol ac roedd yn rhaid i’r holl bethau hyn ddigwydd er mwyn gwneud imi ddechrau meddwl bod yn rhaid imi wneud rhywbeth ynglyn a’m yfed.  Roedd fy nheulu ‘n bryderus, ddiymadferth – ro’n i’n casau pawb oedd yn ymyrryd. 

Fodd bynnag, un bore (ar ol rhai cyfarfodydd AA, er nad oeddwn wedi stopio bryd hynny) penderfynais mod i wedi cael digon.  Roedd fy mam wedi trefnu’n barod imi fynd i ‘nghyfarfod cyntaf gyda gwr caredig iawn, mae’n ddydd nad anghofiaf fyth.  Ro’n i’n ysgwyd cymaint oherwydd y diffyg alchol fel na fedrwn godi cwpan o’r llawr a’i roi at fy ngheg.  Fedrwn i ddim cysgu.  Fe’m plagiwyd gan hunllefau.  Ond, fe wellodd a gwellodd, a dwi i erioed wedi edrych nol.  Sobri oedd y peth gorau i ddigwydd imi yn fy mywyd. 

Weithiau mae’r ffordd at adferiad yn araf, yn boenus ar brydiau, trist, yn gormesu, ond mae’r ffaith i feddwyn diobaith fedru stopio am ddiwrnod ar y tro yn rhyfeddod ac yn wyrth go iawn.  Wnes i ddim gwneud hyn fy hun.  Gallaf gymryd rhywfaint o’r clod ond dim ond rhan fach. 

Rwy wedi bod yn sobor nawr am bron i chwe mlynedd ac mae’n parhau i fynd yn well gyda phob blwyddyn.  Ydw, weithiau dwi’n teimlo’n drist, dwi’n or-sensitif ar brydiau, gallaf fod yn boen o hyd.  Ond, mae AA wedi ‘ngalluogi i ddod i ‘nabod y fi go iawn, ac yn bwysicach na dim, i hoffi a derbyn y fi go iawn.  Mae wedi cynnig y cyfle i ddysgu sut i gael tawelwch meddwl – ac mae hynny’n digwydd fwyfwy. 

Heddiw, gallaf weld bod gennyf rieni cariadus hyfryd a theulu cefnogol, plant anhygoel – bywyd normal gwirioneddol wych.  Gallaf gyfrannu cymaint yn fwy i’r byd nawr na wnes i erioed o’r blaen.  Wrth stopio yfed fe gefais driliwn yn fwy o bethau na chollais i erioed.  Dyw’r hen wirebau ddim yn sentimental imi mwyach – I can see clearly now the rain has gone, a phob can neu ddywediad sentimental, os ydych yn credu ddigon, gall ddod yn wir.  I garu rhywun, rhaid i chi garu chi eich hun, i ennill parch, rhaid i chi barchu chi eich hun.  Gwn heddiw nad yw perffeithrwydd yn air sy’n gorfod rheoli ‘mywyd ac mai bod yn hapus yw derbyn bod ‘na rhywfaint o ddaioni a drygioni ynom i gyd, gan gynnwys fi fy hun.  A byddwch yn driw i chi eich hunan.blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo