blank
bla nk
blank

Ein storïau
Stori JPJ


Cefais fagwriaeth nodweddiadol fel rhan fwaf o blant y bumdegau yng nghefn gwlad Cymru. Fy magu ar fferm  rhyw filltir o'r pentre, a'r capel oedd canolbwynt ein bywyd cymdeithasol a diwyllianol. Fy unig ffurf ar adloniant ar wahan i'r capel oedd y radio.
Fel plentyn ro'n ni'n yn teimlo fy mod yn wahanol ac yn teimlo ar y cyrion, ddim yn perthyn i'r gweddill rhywsut. Ac roedd byw milltir o'r pentre yn ychwanegu at hyn, o'r herwydd doeddwn ni byth yn chware gyda plant eraill y pentre ar ôl yr ysgol neu fwrw'r Sul, ond ar adegau prin yn ystod gwyliau'r haf. Roeddwn ni wastad isio bod yn rhan o'r plant eraill ond roedd rhywbeth yn fy rhwystro ac yn fy nal yn ôl. Ar ol cyrraedd fy arddegau cynnar does i gymysgu tipyn bach mwy, ond dim ond yn rhan o griw bach ble yr oeddwn i'n teimlo'n gysurus yn eu plith. Yr oeddwn yn blentyn llawn ofnau, ond gwendid wrth gwrs fyddai rhannu neu hyd yn oed crebwyll hyn wrth neb.Er fod hyn yn edrych yn blentynod trist ac unig, ar y cyfan toedd o ddim, ac rydw i'n edrych yn ôl ar y cyfnod fel un hapus.

Roedd mynychu'r capel yn reidrwydd Sul g?yl a gwaith bron, nid oeddwn yn teimlo unrhyw wefr ysbrydol na chael unrhyw oleuni ar fy mywyd dyddiol wrth fynychu'r lle, ac roedd y ddiod gadarn; alcohol, yn cael ei gondemnio'n uchel ac yn groch ar yr aelwyd ac o'r pulpud. Roedd y rheini o'r pentref  oedd yn mynychu'r dafarn yn gondemniedig yn ein golwg, ac edrychwn i lawr arnynt. Lion Hotel oedd enw'r dafarn, yn wir credwn mai ystyr Hotel oedd " Hot hell". Ar nosweithiau tywyll oer a gwlyb y gaeaf wrth basio y dafarn ar fy ffordd o'r "band of hope" neu'r seiat neu gyfarfod plant, byddai'r golau llachar a'r s?n chwerthin a'r miri a ddeuai o'r dafarn yn apelio ataf, roedd rhywbeth yn fy nenu tuag ato, roedd hyn yn fy nychryn braidd, a doedd fiw sôn am y peth wrth neb wrth gwrs.

Un Nadolig pan oeddwn yng nghanol fy arddegau, roeddwn yn treulio'r ?yl yn Ne Ddwyrain Lloegr, roedd hyn ar ddechrau'r chwedegau, roedd agweddau yn dechrau newid, ac yr oedd glas lanciau yn y fan honno'n cael ychydig gwrw i ddathlu'r ?yl. Cynygwyd peth i mi, ac yn swil ac ofnus cymerais hanner peint, och a gwae! dyma'r peth gwaetha fuodd yn fy ngheg i erioed, roedd yn waeth nag asiffeta a'r wermod efo'i gilydd, a methais ag yfed mwy na chegiad. Ymhen ychydig nosweithiau cefais fy nghyflwyno i rhyw ddiod coch melys, mi oedd hwn yn dda, ond yn well fyth oedd ei effaith, rhyw gynhesrwydd mewnol ag o'r diwedd roeddwn inna'n perthyn, cefais wared o fy nghragen roeddwn ni'n un â'r criw, yn wir erbyn diwedd y noson roeddwn yn dawnsio'n orffwyll i Elvis Presley. Wrth gwrs y bore wedyn  roedd y bachgenyn yn ôl yn ei gragen, ond roeddwn wedi darganfod elicsir bywyd, yr ateb, dyma'r ffordd i fwynhau fy hyn.

Dyna'r patrwm o hyn allan, mynd i ddawnsfeydd ar nos Sadwrn gorfodi fy hun i hoffi cwrw , a sigarets hefyd, a chyrraedd y ddawns cyn y diwedd wedi cael digon o ddiod i fedru gofyn i ferchaid ddawnsio i'r Beatles a'r Stones. Cyrraedd adra ar ôl i bawb fynd i'w gwelâu, rhag iddynt glywed ogla diod arna i. Bore tranoeth yn ôl i'r capel a'r Ysgol Sul gyda chydwybod a phen mawr.  Nid oeddwn yn hoffi'r teimlad yma o' euogrwydd, rhaid oedd rhoi'r gore i un neu'r llall, ac unwaith y cefais fy nhraed yn rhydd fe es yn anffyddiwr o argyhoeddiad, gan alw fy hun yn anffyddiwr wedi ei ail eni. Doedd dim dal r?an gallwn ymroi yn llwyr i fy ffrind a fy nghynhaliwr -alcohol.

Es i'r Brifysgol, ond ail-radd oedd y gwaith i fwynhau fy hun ac yfed. Toeddwn i ddim yn ddibynnol ar ddiod, ond roeddwn yn ymfalchïo fy mod yn yfwr trwm. Os nad oedd gen i ddigon o arian i gael llond bol o alcohol, doeddwn i ddim yn gweld rheswm mewn mynd allan , doedd un neu ddau yn da` i ddim. Ar ôl llusgo trwy'r coleg roeddwn a'm bryd ar wneud gyrfa yn y byd adloniant, roeddwn i'n credu, ac i raddau helaeth roedd o yn wir, fod y diwydiant yma yn deall ac yn cymeradwyo yfwyr trwm, felly yr oedd hi yn y saithdegau, ag ês amdani gyda brwdfrydedd.

Datblygodd fy ngyrfa'n llêd lwyddiannus ac roeddwn yn ennill arian da, roedd hyn wrth gwrs yn rhoi tragwyddol hawl i mi i yfed, ag roedd alcohol yn dal i gael yr effaith priodol arna i. Toeddwn i ddim yn gweld dim o'i le ar fy mywyd, roeddwn i'n credu fod pawb arall yn gwneud yr un fath â fi, wrth edrych yn ôl roedd hynny'n mhell o fod yn wir, roeddwn i'n chwilio am griw oedd o gyffelyb anian. Roedd fy ffrindiau i gyd yn priodi a dechrau teulu, doedd hyn ond llyffethair i mi, roeddwn yn methu â chadw perthynas, roeddwn i'n anffyddlon, annibenadwy, ac yn meddwl dim ond amdana fy hyn a fy angenion dinistriol.Doedd teimlad neu gariad tuag at berson neu deulu neu gydnabod ddim yn bodoli, roedd unrhyw beth ysbrydol o'r fath yn wrthyn gennyf, os oeddwn ni'n cael fy ffrind; alcohol oedd ddim ots am ddim na neb.

Credaf fy mod wedi cyrraedd y gwaelodion yn ysbrydol flynyddoedd cyn cyrraedd y gwaelodion yn gorfforol a meddyliol. Cariais ymlaen i yfed yn drwm, gan feddwl nad oedd dim o'i le ar hyn, ond o dipyn i beth roeddwn yn dechrau sylweddoli fod popeth ddim yn iawn, roedd yr ofnau a oeddwn yn geisio'u boddi wedi dechrau dysgu nofio, ac roeddant yn fy llethu'n llwyr, roeddwn ninnau yn ceisio yfed mwy i'w lleddfu, boed hynny drwy wthio Fodca i lawr fy nghorn gwddw am chwech o'r gloch yn y bore, neu cloi fy hyn yn fy nhþ gyda poteli o wirod. Roeddwn yn dal i weithio rhywsut ac yn ceisio cuddio fy yfed gore y gallwn, ond fe ddechreuodd ddweud ar fy iechyd, a chefais law-driniaethau peryglus, eto yn fy nhyb i nid ar alcohol oedd y bai.

Yn nyddiau olaf fy yfed, roeddwn yn wirioneddol mewn uffern ar y ddaear, yn yfed ddydd a nos er mwyn cadw'r bwystfilod draw, ac er yn dal yn anffyddiwr, byddwn yn ddistaw bach  yn gweddïo am iachawdwriaeth, ond bu rhaid mynd yn is cyn gwella. Roeddwn bellach yn yfed ddydd a nos ac angen help, ffonias ffrind agos  roeddwn yn gwybod ei fod wedi bod yn sobor am beth amser, daeth draw  mewn munudau, ac aethpwyd a fi i gyfarfod AA, dechreuais gryfhau ar ôl ychydig, a syddweddolais taw rhaglen o wellhad sydd â sail ysbrydol gref iddi hi ydy deuddeg cam AA, gwelais y gair Duw ar y waliau, a rhedais i ffwrdd am fy mywyd, ag yn ôl at y botel. Pharodd hyn ddim yn hir iawn, a buan y bu rhaid fy nghario'n anymwybodol bron i ganolfan driniaeth, oedd wedi ei sefydlu ar egwyddor ysbrydol AA.

Roeddwn bellach wedi fy nhrechu'n llwyr, fel yr oeddwn yn fodlon gwneud unrhyw beth i gael gwellhad, ac yn barod i wrando ac i ystyriad fod iachad yn bosib drwy ffydd a chred mewn bywyd ysbrydol, a fod yna b?er goruwch na fi a all fy helpu os y byddwn yn gofyn am hynny, gallwch ei alw'n Dduw os y mynnwch. Roeddwn i wedi methu ar ben fy hyn, roedd hynny'n  sicir, yn bendant roedd angen cymorth o'r tu allan arnaf, ar y dechrau rhoddais fy ffydd yn y grwpiau AA ac yn fy nghyfeillion oedd yn ceisio gwellhad yn yr un modd â fi. Fel y trod  y dyddiau'n wythnosau ac yn fisoedd ac yn flynyddoedd o sobrwydd, cliriodd ac ehangodd fy meddwl, a dechreuais dderbyn a chredu fod na b?er a grym ysbrydol yn gofalu drostof, a Fo bellach sy'n cael gwared o fy ofnau a fy ansicrwydd, os yr ydw i'n rhoi y cyfan yn ei ofal. Weithiau daw'r cymylau duon o ansicrwydd i fy nhrethu, yr adeg hynny dwi'n gwybod fy mod wedi cymryd yr awenau yn ôl i fy nwylo fy hun, ac ma hynny'n beth peryglus iawn.blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo